HUTA STALOWA WOLA S.A.
z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. gen. Tadeusza Kasprzyckiego 8
zaprasza do składania ofert pisemnych na zakup środków trwałych, zawartych w załączniku.

 

Oferty należy składać pod adresem: Huta Stalowa Wola S.A., Biuro Infrastruktury i Inwestycji, ul. gen. Tadeusza Kasprzyckiego 8, 37-450 Stalowa Wola w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia 09.06.2023 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg”.
Oferta powinna zawierać:
– imię i nazwisko lub nazwa firmy, – nr inwentarzowy i nazwę środka trwałego będącego przedmiotem oferty, – oferowaną cenę zakupu (netto), – termin i sposób zapłaty ceny, – termin ważności oferty, – dane kontaktowe – telefon, fax, e-mail.

HSW S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dodatkowych rokowań z wybranymi Oferentami oraz unieważnienia lub odwołania rokowań bez podania przyczyn na każdym etapie prowadzonego postępowania.

W/w środki trwałe można oglądać w HSW S.A. w dni robocze w godz. 8.00 – 13.30
Sprzedający nie odpowiada za wady techniczne i ukryte nabytych środków trwałych.
Demontaż maszyn, urządzeń, podzespołów Kupujący realizuje własnymi środkami i na własny koszt, jak również realizuje we własnym zakresie i na własny koszt załadunek, transport i wywóz środków trwałych z terenu HSW S.A.

Informacji szczegółowych udziela Zespół Infrastruktury i Administracji, nr tel. 15 813 52 66, kom. 667800642.