OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

na stanowisko Członka Zarządu Huty Stalowa Wola S.A.

z siedzibą w Stalowej Woli pod adresem: ul. gen T. Kasprzyckiego 8, 37-450 Stalowa Wola

 

RADA NADZORCZA

HUTY STALOWA WOLA S.A.

działając na podstawie § 23 ust. 1 Statutu Spółki Rada Nadzorcza Huty Stalowa Wola S.A. pod firmą Huta Stalowa Wola S.A. zwaną w dalszej części „Spółką”, ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko:

CZŁONKA ZARZĄDU HUTY STALOWA WOLA S.A.

 1. Kandydaci na stanowisko Członka Zarządu, powinni spełniać następujące kryteria:
  • posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych. Wykształceniem preferowanym na stanowisko Członka Zarządu HSW S.A., jest wykształcenie techniczne, ekonomiczne bądź z zakresu zarządzania,
  • posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  • posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającego z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  • nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w innych spółkach (Kandydaci zobowiązani są do złożenia oświadczenia z informacją o aktualnie zajmowanych stanowiskach w innych spółkach handlowych, prowadzonej działalności gospodarczej, pracy wykonywanej dla innych podmiotów),
  • korzystać z pełni praw publicznych,
  • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Kandydat nie może:
 • pełnić funkcji społecznego współpracownika albo być zatrudnionym w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • wchodzić w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 • być zatrudnionym przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczeniu pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • pełnić funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, do której należy Spółka,
 • wykonywać aktywności społecznej lub zarobkowej rodzącej konflikt interesów wobec działalności Spółki,
 • spełniać przesłanek wyłączających jego Kandydaturę na podstawie art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych (tj. skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach Rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych).
 1. Dodatkowo Kandydat powinien:
 • posiadać doświadczenie w pracy w branży związanej z działalnością Spółki,
 • posiadać dostęp do informacji niejawnych z klauzulą co najmniej „poufne” lub wyższe. Kandydat nie posiadający wyżej wymienionego dostępu, w przypadku wyboru jego kandydatury na funkcję Członka Zarządu HSW S.A. będzie zobowiązany do wypełnienia Ankiety bezpieczeństwa osobowego w terminie 21 dni od powołania na tę funkcję,
 • posiadać wiedzę na temat organizacyjnych i formalnoprawnych aspektów funkcjonowania spółek kapitałowych.
 1. Zgłoszenie Kandydata powinno obejmować:
  • życiorys z aktualnym zdjęciem (CV), zawierający informacje na temat wykształcenia, opis dotychczasowych osiągnięć kandydata w pracy zawodowej, dane kontaktowe, tj. numer telefonu, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, informację o preferowanym sposobie kontaktu w sprawie Postępowania kwalifikacyjnego, a także oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z przedmiotowym Postępowaniem oraz potwierdzenie zapoznania się z klauzulami informacyjnymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w związku z przedmiotowym Postępowaniem,
  • list motywacyjny,
  • oświadczenie o spełnieniu kryteriów, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5 i ust. 2 (formularz oświadczenia stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały),
  • dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 3,
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (nie starsze niż 3 miesiące przed data złożenia oferty przez Kandydata),
  • oświadczenie kandydata, iż nie został skazany przez Sąd I Instancji za przestępstwa określone w przepisach Rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych,
  • oświadczenie kandydata, iż przeciwko niemu nie toczyło się i nie toczy postępowanie za przestępstwa określone w przepisach Rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych,
  • aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania stanowiska kierowniczego (nie starsze niż 3 miesiące przed data złożenia oferty przez Kandydata),
  • inne dokumenty według uznania Kandydata, potwierdzające kwalifikacje lub umiejętności,
  • przygotowaną przez Kandydata na piśmie koncepcję zarządzania Spółką lub prowadzenia spraw Spółki wraz z prognozą rozwoju Spółki.
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego.
 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 4, powinny być składane w oryginałach lub odpisach poświadczonych przez Kandydata za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem, że na każde żądanie Rady Nadzorczej HSW S.A., będzie on zobowiązany do przedstawienia oryginałów dokumentów, pod rygorem pominięcia dokumentu, a w skrajnych przypadkach wykluczenia z dalszego Postępowania kwalifikacyjnego.
 3. W toku postępowania kwalifikacyjnego, Rada Nadzorcza HSW S.A. może wezwać Kandydata do przedstawienia dodatkowych, niewymienionych powyżej oraz w ogłoszeniu dokumentów.
 4. Zgłoszenia należy składać osobiście w siedzibie Spółki lub listem poleconym, na adres: ul. gen. T. Kasprzyckiego 8,37-450 Stalowa Wola w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu HSW S.A. – nie otwierać„.
 5. Zgłoszenia Kandydatów będą przyjmowane w dni robocze, w godz. od 08:00 do 14:00 w terminie do dnia 29 września 2022 r. godz. 14:00. W przypadku składania zgłoszenia listem poleconym na adres Spółki o dochowaniu terminu decyduje dzień i godzina doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki, tj. 29 września 2022 r. godz. 14:00.
 6. Zgłoszenia Kandydatów złożone po terminie określonym w ust. 8 oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ust. 4 i 5, nie będą rozpatrywane w dalszej części Postępowania kwalifikacyjnego.
 7. Otwarcie zgłoszeń Kandydatów nastąpi w dniu 30 września 2022 r.
 8. Rada Nadzorcza HSW S.A. dokona weryfikacji otrzymanych zgłoszeń pod względem terminowości złożenia oraz ich zgodności z wymogami określonymi w niniejszej uchwale oraz ogłoszeniu o Postępowaniu kwalifikacyjnym oraz sporządzi wykaz Kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej.
 9. Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą HSW S.A. choćby jednego Kandydata jest wystarczające do przeprowadzenia dalszego Postępowania kwalifikacyjnego.
 10. Kandydaci zakwalifikowani i niezakwalifikowani do dalszego etapu Postępowania kwalifikacyjnego, po dokonaniu weryfikacji zgłoszeń, zostaną o tym fakcie powiadomieni osobiście, pisemnie lub telefonicznie, w zależności od wskazanego preferowanego sposobu kontaktu.
 11. Z kandydatami zakwalifikowanymi do dalszego etapu Postępowania kwalifikacyjnego, Rada Nadzorcza HSW S.A. przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne w siedzibie Spółki. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną powiadomieni w sposób wskazany jako preferowany do kontaktu.
 12. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych zgodnie z treścią pkt 14, rozmowy przeprowadzone zostaną za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. wideokonferencji, po uprzednim uwierzytelnieniu tożsamości Kandydata.
 13. Weryfikacja zgłoszeń od Kandydatów oraz rozmowy kwalifikacyjne odbędą na tym samym posiedzeniu Rady Nadzorczej HSW S.A.
 14. Rada Nadzorcza HSW S.A. przeprowadzi z Kandydatem rozmowę kwalifikacyjną, oraz oceni pisemną koncepcję zarządzania Spółką lub prowadzenia spraw Spółki wraz z prognozą rozwoju Spółki przygotowaną przez Kandydata.
 15. W toku rozmowy kwalifikacyjnej Rada Nadzorcza HSW S.A., oceni w szczególności:
  • wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
  • znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, w szczególności spółek z udziałem Skarbu Państwa,
  • doświadczenie niezbędne do pracy na stanowisku Członek Zarządu HSW S.A.,
  • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
  • przygotowaną przez Kandydata pisemną koncepcję zarządzania Spółką lub prowadzenia spraw Spółki wraz z prognozą rozwoju Spółki,
  • wiedzę w zakresie funkcjonowania rynku, na którym działa Spółka.
 16. W razie potrzeby możliwe jest przeprowadzenie dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej.
 17. Do dnia upływu terminu na składanie zgłoszeń Kandydat może uzyskać w siedzibie Spółki w Stalowej Woli podstawowe informacje i dokumenty dotyczące Spółki, po uprzednim złożeniu przez Kandydata pisemnego oświadczenia o zachowaniu poufności.
 18. Rada Nadzorcza HSW S.A. postanawia udostępnić Kandydatom do wglądu następujące dokumenty:
  • wydruk odpowiadający odpisowi aktualnemu z KRS Spółki,
  • Statut Spółki,
  • zatwierdzone sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy.
 19. Osobą upoważnioną do kontaktu z Kandydatami uczestniczącymi w Postepowaniu kwalifikacyjnym, w tym do udostępniania informacji, o których mowa w ust. 21, jest Pani Sylwia Kałuża – Kozak, tel.: 601 531 905 , adres e-mail: s.kaluza@hsw.pl.
 20. Rada Nadzorcza HSW S.A. powiadomi każdego Kandydata uczestniczącego w Postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach w sposób wskazany przez Kandydata jako preferowany sposób kontaktu.
 21. Rada Nadzorcza HSW S.A. może w każdym czasie zakończyć Postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia Kandydata oraz bez podania przyczyn.
 22. Rada Nadzorcza HSW S.A. może wystąpić do Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U.2021.1933, z późn. zm.), w celu pozyskania opinii na temat Kandydata.
 23. Kandydat wyłoniony w wyniku Postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Członka Zarządu HSW S.A., może zostać zobowiązany do niezwłocznego zabezpieczenia kwestii związanych z posiadaniem przez Spółkę odpowiednich koncesji.

 

W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), zapraszamy do zapoznania się ze stosownymi klauzulami informacyjnymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym na Członka Zarządu HSW S.A.

 

Pliki do pobrania 

Ogłoszenie o konkursie na Członka Zarządu