HUTA STALOWA WOLA S.A.

w Stalowej Woli ul. gen. Tadeusza Kasprzyckiego 8

zaprasza do składania ofert pisemnych na zakup n/w środków trwałych:

Oferty należy przesłać na adres: Huta Stalowa Wola S.A., Biuro Infrastruktury i Inwestycji, ul. gen. Tadeusza Kasprzyckiego 8, 37-450 Stalowa Wola w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia,
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg” (tj. do dnia 17.10.2019 r.).

 

Oferta powinna zawierać:

- imię i nazwisko lub nazwa firmy, - nr inwentarzowy i nazwę środka trwałego będącego przedmiotem oferty, - oferowaną cenę zakupu (netto), - termin i sposób zapłaty ceny, - termin ważności oferty, - dane kontaktowe – telefon, fax, e-mail.

HSW S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dodatkowych rokowań z wybranymi ofertami oraz unieważnienia lub odwołania rokowań bez podania przyczyn.

 W/w środki trwałe można oglądać w HSW S.A. w dni robocze w godz. 8.00 – 14.00.

Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte nabytych środków trwałych. Koszty załadunku ponosi kupujący. Wszelkich informacji udziela Zespół Infrastruktury i Administracji tel. 15 813 52 66.

 

***

 OGŁOSZENIE

Zarządu Huty Stalowa Wola S.A.

o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2018

 Zarząd Huty Stalowa Wola S.A. z siedzibą w Stalowej Woli, pod adresem: 37-450 Stalowa Wola, ul. gen. Tadeusza Kasprzyckiego 8 informuje, iż dnia 24 czerwca 2019r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie HSW S.A., podjęło Uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2018.

 

 1. Uprawnionymi do wypłaty dywidendy są akcjonariusze, którzy w dniu 24 czerwca 2019 r., tj. w dniu dywidendy, będą wpisani do Księgi Akcyjnej Spółki.

 

 1. Kwota dywidendy przypadająca na jedną uprawnioną akcję, wynosi 0,14 zł.

 

 1. Wypłata dywidendy za rok obrotowy 2018, rozpocznie się od dnia 27 czerwca 2019 r., tj. od dnia wypłaty dywidendy, na podstawie danych zawartych w Księdze Akcyjnej HSW S.A.

 

Wypłata dywidendy dokonywana będzie przez Spółkę, od dnia 27 czerwca 2019r. w następujący sposób:

 1. Dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej przelewem na rachunek bankowy akcjonariusza, po złożeniu lub przesłaniu do Spółki stosownej dyspozycji określającej dane akcjonariusza oraz numer konta bankowego, podpisanej przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu, zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym właściwym rejestrze.
 2. Dla akcjonariuszy będących aktualnie pracownikami Spółki - przelewem na  rachunek bankowy akcjonariusza.
 3. Dla pozostałych akcjonariuszy – osób fizycznych (w tym m.in. dla emerytów i rencistów) przelewem na rachunek bankowy wskazany przez akcjonariusza lub gotówką w siedzibie Spółki.
 4. Podpisanie dyspozycji wypłaty dywindendy na rachunek bankowy, składanej bezpośrednio w Spółce przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną lub jego pełnomocnika, następuje wyłącznie w obecności uprawnionego pracownika Spółki.
 5. Dyspozycja wypłaty dywidendy na rachunek bankowy przesyłana pocztą do Spółki przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną, wymaga podpisu notarialnie poświadczonego.
 6. Wypłata dywidendy nastąpi wyłącznie w oparciu o złożone lub przesłane dokumenty oryginalne. Skany, kserokopie, faxy itp. nie będą akceptowane.
 7. Od kwoty dywidendy należnej akcjonariuszom, będącym osobami fizycznymi, zostanie potrącony zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19%. Akcjonariusze będący osobami fizycznymi, nie wykazują w rocznych zeznaniach podatkowych przychodów uzyskanych z tytułu uzyskanych dywidend oraz kwoty pobranego  zryczałtowanego podatku.
 8. W celu zabezpieczenia praw przysługujących akcjonariuszom uprawnionym z tytułu posiadanych przez nich akcji HSW S.A., kwoty dywidend niepobranych, złożone zostaną w  depozycie firmowym.

 

Odbiór dywidendy osobiście przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną

W celu osobistego odbioru dywidendy, akcjonariusz winien zgłosić się w Recepcji budynku HSW S.A.  w  Stalowej Woli  przy ul. gen T. Kasprzyckiego 8, poczynając od dnia 27 czerwca 2019r. z  dokumentem tożsamości, od poniedziałku do piątku, w godz. od 9:00 – do 13:00.

 

Odbiór dywidendy przez pełnomocnika

Pełnomocnictwo musi zostać udzielone w formie pisemnej z podpisem uprawnionego akcjonariusza, poświadczonym notarialnie (podpis akcjonariusza złożony w obecności notariusza) lub w formie aktu notarialnego. Pełnomocnik przy dokonywaniu czynności związanych z wypłatą dywidendy, zobowiązany jest przedłożyć wyżej wymienione pełnomocnictwo, dyspozycję wypłaty dywidendy oraz okazać swój dowód osobisty.

 

Od dnia 24 czerwca 2019r. formularze dyspozycji wypłaty dywidendy:

-      dostępne będą na stronie internetowej HSW S.A. (www.hsw.pl) oraz w Recepcji budynku biurowca HSW S.A. (od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00- do 15:00),

-      wypełnione będą przyjmowane w Recepcji budynku biurowca HSW S.A. (od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 – do 13:00).

 

Informacje dotyczące wypłaty dywidendy będą udzielane pod numerem telefonu: 15 813 65 65.

Regulamin dot. dywidendy za rok 2018

Dyspozycja wypłaty dywidendy