Konkurs na stanowisko Członka Zarządu
spółki pod firmą AUTOSAN sp. z o.o.
z siedzibą w Sanoku


Rada Nadzorcza Spółki AUTOSAN sp. z o.o. z siedzibą Sanoku dnia 07 października 2020 r. w związku z koniecznością uzupełnienia składu Zarządu Spółki, ogłosiła wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko: Członka Zarządu ds. Operacyjnych AUTOSAN sp. z o.o.

Pisemne i podpisane zgłoszenia należy składać osobiście lub listem poleconym w siedzibie Wspólnika Spółki tj. PIT-RADWAR S.A., adres: ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa, Kancelaria Ogólna (parter) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu ds. operacyjnych AUTOSAN sp. z o.o. VIII kadencji - nie otwierać".

Zgłoszenia Kandydatów będą przyjmowane w dni robocze, w godz. od 8:00 do 14:00 w terminie do dnia 21 października 2020 r. do godz. 14:00. W przypadku składania zgłoszenia listem poleconym na adres Spółki o dochowaniu terminu decyduje dzień doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki.

Z Kandydatami zakwalifikowanymi do dalszego etapu Postępowania kwalifikacyjnego, Rada Nadzorcza przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne oraz oceni przygotowane przez Kandydatów pisemne koncepcje zarządzania Spółką oraz prognozy rozwoju Spółki. Rozmowy będą przeprowadzone w siedzibie Wspólnika Spółki tj. PIT-RADWAR S.A. w Warszawie (04-051), ul. Poligonowa 30.

 

Osobą upoważnioną do kontaktu z Kandydatami uczestniczącymi w Postępowaniach kwalifikacyjnych jest Pani Kinga Kucharska, tel. 22 540 21 43, adres e-mail: kinga.kucharska@pitradwar.com .

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej spółki AUTOSAN sp. z o.o.