RODO:   Klauzula informacyjna

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Huta Stalowa Wola S.A. ul. Kasprzyckiego 8 , 37-450 Stalowa Wola zwana dalej „HSW S.A.” lub „Administratorem”.
 2. Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest Administrator Danych Osobowych. Kontakt do Administratora Danych Osobowych: e-mail: rodo@hsw.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w systemach informatycznych HSW S.A. w zakresie przygotowania ofert nawiązania stosunków prawnych i czynności prawnych z tym związanych, a w tym handlowych i pracowniczych, ich kopii       i archiwizacji oraz realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora.
 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania negocjacji, rokowań, uzgodnień, stosunków prawnych, w tym obowiązywania umów, a także później, tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających ze stosunków prawnych, w tym z umów i innych czynności prawnych, w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.
 2. W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód na przetwarzanie danych osobowych, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.
 3. Przysługują Pani/Panu: prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo przenoszenia danych.
 4. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Informujemy, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:

a)      podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, uczestniczące w wykonywaniu czynności Administratora:

 1. dostawcy systemów informatycznych i usług IT;
 2. podmioty świadczące Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, szkoleniowe, organizacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
 3. podmiotom świadczącym Administratorowi usługi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony miejsca pracy;

b)     inni administratorzy przetwarzający dane we własnym imieniu:

 1. podmioty współpracujące z Administratorem przy zarzadzaniu IT– w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;
 2. kontrahenci HSW S.A. – w zakresie niezbędnym do wykonywania umów zawieranych przez Administratora;
 3. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
 4. podmioty współpracujące z Administratorem przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;
 5. podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne;

c)      organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.

 1. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 2. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

Informacji związanych z przetwarzaniem danych udziela Administrator Danych Osobowych: e-mail: rodo@hsw.pl ;