Klauzula informacyjna dla Akcjonariuszy
Huty Stalowa Wola S.A.
i Pełnomocników Akcjonariuszy


Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) dalej zwanym RODO, Huta Stalowa Wola informuje, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Huta Stalowa Wola S.A. z  siedzibą w Stalowej Woli (37-450) przy ul. gen. Tadeusza Kasprzyckiego 8, zwana dalej „HSW S.A.”, „Administrator”.
2.    Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych jest Administrator Danych Osobowych. Kontakt do Administratora Danych Osobowych: tel. +48 (15) 813-47-93 oraz e-mail: rodo@hsw.pl.
3.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach zrealizowania uprawnień lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa określonych w Kodeksie Spółek Handlowych (Dz.U. z 2017r. poz. 1577 z późn. zm.), w szczególności art. 341 par 1, art. 362 par 1 pkt. 8, art. 406, art. 407, Statucie spółki oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO , tj. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora.
4.    Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji obowiązku wynikającego z art. 341 Kodeksu Spółek Handlowych i wprowadzenia Pani/Pana danych osobowych do księgi akcyjnej. W przypadku, gdy odmawia Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych obowiązek ten nie może być zrealizowany.
5.    Kategoria danych osobowych zawartych w księdze akcyjnej: imię, nazwisko akcjonariusza i/lub pełnomocnika akcjonariusza, adres , PESEL, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (celem jednoznacznej identyfikacji akcjonariuszy).
6.    Odbiorcami danych osobowych mogą być akcjonariusze – każdy akcjonariusz może przeglądać księgę akcyjną i żądać wydania mu odpisu z księgi, organy ścigania, służby skarbowe i inne służby kontrolne oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
7.    Zbiór danych osobowych jest prowadzony w formie elektronicznej i papierowej.
8.    Dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia Księgi Akcyjnej HSW S.A. oraz po upływie jej zamknięcia w zakresie i terminie określonym ustawowo, w tym przepisami dotyczącymi przechowywania dokumentacji akcjonariatu.
9.    Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych.
10.    Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora:

  • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wnoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego

11.    Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.