Dematerializacja akcji Huty Stalowa Wola S.A.


Huta Stalowa Wola S.A. w związku z nowelizacją Ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. 2019.505 z późn.zm.) informuje Akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez uprawniony podmiot.
Zgodnie z brzmieniem art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1798) „moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 01 stycznia 2021 r. (…)”.

W związku z powyższym, Huta Stalowa Wola S.A. będzie informować Akcjonariuszy o dalszych krokach w przedmiocie dematerializacji akcji.

***

R E G U L A M I N

wypłaty dywidendy za 2018 rok

 Niniejszy Regulamin określa zasady wypłaty dywidendy dla uprawnionych akcjonariuszy Huty Stalowa Wola S.A., za rok obrotowy 2018.

§1

 1. Dnia 24 czerwca 2019 r.,  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huty Stalowa Wola S.A. podjęło Uchwałę Nr 7 /2019 w sprawie wypłaty dywidendy dla uprawnionych akcjonariuszy Spółki, ustalając dniem dywidendy dzień 24 czerwca 2019 r.  
 2. Kwota dywidendy przypadającej na jedną uprawnioną akcję, wynosi 0,14 zł.
 3. Uprawnionymi do wypłaty dywidendy są akcjonariusze, którzy w dniu dywidendy tj. dnia 24 czerwca 2019 r. byli wpisani do Księgi Akcyjnej Spółki.

 

§ 2

Wypłata dywidendy będzie realizowana z uwzględnieniem zapisu art. 343 i art. 348 Kodeksu spółek handlowych, a także stanowiska Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie określenia dnia wypłaty dywidendy.

§3

 1. Wypłacane akcjonariuszom kwoty dywidendy, będą pomniejszane o zryczałtowany podatek dochodowy, który będzie naliczany, pobierany i odprowadzany przez płatnika, tj. HSW S.A., według aktualnie obowiązującej stawki wynikającej z przepisów podatkowych tj. w wysokości 19 %, z uwzględnieniem przysługującego zwolnienia z podatku na podstawie złożonych przez akcjonariuszy dokumentów.
 2. Dla osób fizycznych zamieszkałych poza granicami kraju oraz dla podmiotów instytucjonalnych mających siedzibę poza granicami kraju, stawki podatku zależeć będą od umów międzynarodowych zawartych przez państwo polskie.
 3. Osoby fizyczne nie mające w Polsce miejsca zamieszkania oraz podmioty instytucjonalne nie mające w Polsce siedziby, mogą zostać rozliczone według odmiennej stawki podatku wynikającej z ich prawa krajowego oraz z postanowień odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, jednakże zastosowanie odmiennej stawki podatku lub nie pobieranie podatku będzie możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych siedziby i miejsca zamieszkania podatnika stosownym zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej z przedstawieniem dokumentów wymaganych przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz.U. z 2019r., poz. 865).
 4. W każdym przypadku nie przedstawienia dokumentu określonego w § 3 ust. 3  lub w przypadku powzięcia jakichkolwiek wątpliwości w zakresie przedłożonych dokumentów, Spółka dokona obliczenia i pobrania podatku w wysokości 19% i wypłaci akcjonariuszowi dywidendę pomniejszoną o kwotę podatku.
 5. Dochody z dywidendy osoby fizycznej, nie łączą się z innymi dochodami i nie mają prawa do odliczania podatku pobranego od wypłaconej im dywidendy. Oznacza to, że pobrana kwota dywidendy, nie wymaga żadnych dodatkowych rozliczeń z Urzędem Skarbowym, tj. wykazania w rocznym zeznaniu podatkowym.
 6. Zwolnienie z opodatkowania dywidendy wypłaconej osobom prawnym może mieć zastosowanie w przypadku złożenia przed dniem wypłaty dywidendy stosownych dokumentów wymaganych obowiązującymi przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, poświadczającymi uprawnienie do zastosowania zwolnienia z poboru podatku zryczałtowanego.

§ 4

W celu uregulowania spraw organizacyjnych związanych z wypłatą dywidendy ustala się co następuje:

 1. Wypłata dywidendy, rozpocznie się od dnia 27 czerwca 2019 r. ustalonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jako dzień wypłaty dywidendy.
 2. Wypłata dywidendy, nastąpi po uprzednim ustaleniu prawa akcjonariuszy do otrzymania dywidendy.
 3. Wypłata dywidendy, realizowana będzie od dnia 27 czerwca 2019 r. na wskazany przez akcjonariusza rachunek bankowy, bądź dla osób fizycznych przekazem pocztowym lub gotówką w siedzibie Spółki od poniedziałku do piątku w godz. od 09:00 - do 13:00.
 4. Dla akcjonariuszy aktualnie zatrudnionych w HSW S.A., dywidenda zostanie przekazana na  rachunki bankowe wskazane do wypłaty wynagrodzenia.
 5. Informacje dla akcjonariuszy o wypłacie dywidendy, Spółka zamieści na swojej stronie internetowej (www.hsw.pl), na zakładowych tablicach ogłoszeń oraz wewnętrznej sieci  INTRANET HSW S.A., Monitorze Sądowym i Gospodarczym,  jak również przekaże do wiadomości za pośrednictwem prasy i internetowych portali lokalnych (Stalowa Wola, Janów Lubelski, Lubaczów i in.).
 6. W celu zabezpieczenia praw przysługujących akcjonariuszom uprawnionym z tytułu posiadanych przez nich akcji HSW S.A.,  kwoty dywidend niepobranych, złożone zostaną w depozycie firmowym.

 

§5

 1. Ustalanie prawa do dywidendy za rok obrotowy 2018, zostanie połączone z aktualizacją danych dotyczących akcjonariuszy wpisanych w Księdze Akcyjnej HSW S.A. oraz z możliwością dokonania stosownego wpisu.
 2. W celu umożliwienia stwierdzenia prawa do dywidendy i  wpisania do Księgi Akcyjnej  oraz aktualizacji wpisu w Księdze Akcyjnej, akcjonariusz wypełnia formularz „Dyspozycja wypłaty dywidendy”, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.
 3. Na podstawie wypełnionych i przedłożonych dokumentów, okazanego dowodu osobistego oraz  weryfikacji danych zawartych w Księdze Akcyjnej, upoważniony pracownik Spółki stwierdza prawo do dywidendy i zatwierdza u Głównego Księgowego lub Dyrektora Finansowego wypłatę środków finansowych wraz z dokonaniem aktualizacji danych w Księdze Akcyjnej w przypadku stwierdzenia takiej konieczności.
 4. Akcjonariuszowi przysługuje prawo ustanowienia Pełnomocnika do odbioru dywidendy. Upoważniona osoba, może dokonać czynności związanych z wypłatą dywidendy, po uprzednim przedłożeniu stosownego pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz akcjonariusza, udzielonego w formie pisemnej, z podpisem uprawnionego akcjonariusza poświadczonym notarialnie (podpis akcjonariusza złożony w obecności notariusza) lub udzielonego w formie aktu notarialnego, dyspozycji  wypłaty dywidendy oraz po okazaniu dowodu osobistego Pełnomocnika.
 5. Formularze dyspozycji wypłaty dywidendy, będą do pobrania na stronie internetowej Spółki (www.hsw.pl) w zakładce Ogłoszenia lub w Recepcji HSW S.A. (od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00- do 15:00) od dnia 24 czerwca 2019 r.
 6. Formalności związane ze składaniem dokumentów odnośnie wypłaty dywidendy dla uprawnionych akcjonariuszy – dyspozycja wypłaty dywidendy, załatwiane będą w Recepcji HSW S.A, od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 13:00, od dnia 24 czerwca 2019 r.Informacje dotyczące wypłaty dywidendy będą udzielane przez Biuro Zarządu i Nadzoru Właścicielskiego Spółki pod numerem telefonu: 15 813 65 65.

 § 6

O zakończeniu terminu odbioru dywidendy akcjonariusze zostaną powiadomieni stosownym ogłoszeniem, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki ( www.hsw.pl ).

 § 7

Służby finansowo- księgowe HSW S.A. w terminach obowiązujących wg przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dokonają:

a) wpłaty pobranego podatku zryczałtowanego od dywidendy do właściwego Urzędu Skarbowego,

b) sporządzą do Urzędu Skarbowego wymagane przepisami ustawy o podatku od osób prawnych i podatku od osób fizycznych dokumenty CIT 7, CIT 6R, CIT 6AR i  Pit 8 AR, wymagane w związku z pobraniem zryczałtowanego podatku dochodowego od kwot wypłaconej dywidendy.

 

 

Załączniki:

Dyspozycja wypłaty dywidendy za 2018 rok  

***

 

Klauzula informacyjna dla Akcjonariuszy
Huty Stalowa Wola S.A.
i Pełnomocników Akcjonariuszy


Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) dalej zwanym RODO, Huta Stalowa Wola informuje, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Huta Stalowa Wola S.A. z  siedzibą w Stalowej Woli (37-450) przy ul. gen. Tadeusza Kasprzyckiego 8, zwana dalej „HSW S.A.”, „Administrator”.
2.    Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych jest Administrator Danych Osobowych. Kontakt do Administratora Danych Osobowych: tel. +48 (15) 813-47-93 oraz e-mail: rodo@hsw.pl.
3.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach zrealizowania uprawnień lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa określonych w Kodeksie Spółek Handlowych (Dz.U. z 2017r. poz. 1577 z późn. zm.), w szczególności art. 341 par 1, art. 362 par 1 pkt. 8, art. 406, art. 407, Statucie spółki oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO , tj. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora.
4.    Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji obowiązku wynikającego z art. 341 Kodeksu Spółek Handlowych i wprowadzenia Pani/Pana danych osobowych do księgi akcyjnej. W przypadku, gdy odmawia Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych obowiązek ten nie może być zrealizowany.
5.    Kategoria danych osobowych zawartych w księdze akcyjnej: imię, nazwisko akcjonariusza i/lub pełnomocnika akcjonariusza, adres , PESEL, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (celem jednoznacznej identyfikacji akcjonariuszy).
6.    Odbiorcami danych osobowych mogą być akcjonariusze – każdy akcjonariusz może przeglądać księgę akcyjną i żądać wydania mu odpisu z księgi, organy ścigania, służby skarbowe i inne służby kontrolne oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
7.    Zbiór danych osobowych jest prowadzony w formie elektronicznej i papierowej.
8.    Dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia Księgi Akcyjnej HSW S.A. oraz po upływie jej zamknięcia w zakresie i terminie określonym ustawowo, w tym przepisami dotyczącymi przechowywania dokumentacji akcjonariatu.
9.    Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych.
10.    Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora:

 • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wnoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego

11.    Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.