OGŁOSZENIE

 

Huta Stalowa Wola S.A. z siedzibą w Stalowej Woli, pod adresem: 37-450 Stalowa Wola, ul. gen. Tadeusza Kasprzyckiego 8 informuje, iż od dnia 05 lipca 2021 r. w Punktach Usług Maklerskich (PUM) zlokalizowanych w Oddziałach PKO BP, prowadzona będzie obsługa Akcjonariuszy Spółki w zakresie:

 

  1. aktualizacji danych osobowych,
  2. składania oświadczeń w przedmiocie wyrażenia zgody  na komunikację elektroniczną,
  3. wskazywania numeru rachunku bankowego do Rejestru Rynku Niepublicznego,
  4. dokonywania wypłat w kasie oraz składania dyspozycji wypłaty przelewem środków z Rejestru Rynku Niepublicznego.

 

Lista Punktów Usług Maklerskich (PUM) dostępna jest na stronie internetowej: https://www.bm.pkobp.pl/o-nas/placowki/.

 

W Stalowej Woli Punkt Usług Maklerskich (PUM) mieści się w:

- Oddziale 1 przy ul. Wolności 17,

- Oddziale 3 przy ul. Generała Leopolda Okulickiego 90.

 

Dodatkowe informacje będą udzielane pod numerem telefonu: 15 813 65 65, 15 813 47 23 oraz adresem poczty elektronicznej: akcje@hsw.pl.

 

PIĄTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY
DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
W SIEDZIBIE SPÓŁKI

 

Z uwagi na wejście w życie Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1798) w związku z art. 43 Ustawy z dnia 15 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV-2 (Dz.U.2020.875), dnia 01 marca 2021 r. w ramach wprowadzonej do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji, utracą moc prawną papierowe dokumenty akcji wydane przez Spółkę, a uzyskają ją zapisy w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot wybrany z listy uprawnionych do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, tj. mających licencję Komisji Nadzoru Finansowego.

Wobec powyższego, Zarząd Huty Stalowa Wola S.A. wzywa Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki, pod adresem: 37-450 Stalowa Wola, ul. gen. Tadeusza Kasprzyckiego 8, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 08:00-14:00, począwszy od dnia 01 października 2020 r. 

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

Akcjonariusz może złożyć dokumenty akcji:

1.     Osobiście w siedzibie Spółki na podstawie okazanego dowodu osobistego oraz weryfikacji danych zawartych w Księdze Akcyjnej.

2.     Przez Pełnomocnika w siedzibie Spółki, po uprzednim przedłożeniu pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz Akcjonariusza, udzielonego w formie pisemnej, z podpisem uprawnionego Akcjonariusza poświadczonym notarialnie (podpis Akcjonariusza złożony w obecności notariusza) lub udzielonego w formie aktu notarialnego, po okazaniu dowodu osobistego Pełnomocnika i weryfikacji danych zawartych w Księdze Akcyjnej.

3.    Wysyłając na adres siedziby Spółki listem poleconym lub przesyłką kurierską, wraz z pismem przewodnim informującym o przesyłanych dokumentach, podpisanych przez Akcjonariusza z poświadczeniem notarialnym podpisu. Z powyższą czynnością jednakże związane jest ryzyko utraty dokumentów akcji.

Spółka informuje, iż duże ilości odcinków zbiorowych akcji przyjmowane będą jedynie uporządkowane zgodnie z Raportem Akcjonariusza. W przypadku niezachowania powyższego wymogu, Spółka nie wyda Akcjonariuszowi pisemnego pokwitowania.

Akcjonariusz który nie złoży dokumentów akcji w siedzibie Spółki przed dniem 01 marca 2021 r., nie utraci praw do akcji i możliwości wpisania się do rejestru akcjonariuszy w czasie późniejszym

Informacje dotyczące składania dokumentów akcji będą udzielane przez Biuro Zarządu i Nadzoru Właścicielskiego Spółki pod numerem telefonu: 15 813 65 65 oraz adresem poczty elektronicznej: akcje@hsw.pl.

Niniejsze wezwanie jest piątym, spośród pięciu wymaganych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

 

 

CZWARTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY
DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
W SIEDZIBIE SPÓŁKI

 

Z uwagi na wejście w życie Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1798) w związku z art. 43 Ustawy z dnia 15 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV-2 (Dz.U.2020.875), dnia 01 marca 2021 r. w ramach wprowadzonej do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji, utracą moc prawną papierowe dokumenty akcji wydane przez Spółkę, a uzyskają ją zapisy w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot wybrany z listy uprawnionych do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, tj. mających licencję Komisji Nadzoru Finansowego.

Wobec powyższego, Zarząd Huty Stalowa Wola S.A. wzywa Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki, pod adresem: 37-450 Stalowa Wola, ul. gen. Tadeusza Kasprzyckiego 8, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 08:00-14:00, począwszy od dnia 01 października 2020 r. 

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

Akcjonariusz może złożyć dokumenty akcji:

1.    Osobiście w siedzibie Spółki na podstawie okazanego dowodu osobistego oraz weryfikacji danych zawartych w Księdze Akcyjnej.

2.    Przez Pełnomocnika w siedzibie Spółki, po uprzednim przedłożeniu pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz Akcjonariusza, udzielonego w formie pisemnej, z podpisem uprawnionego Akcjonariusza poświadczonym notarialnie (podpis Akcjonariusza złożony w obecności notariusza) lub udzielonego w formie aktu notarialnego, po okazaniu dowodu osobistego Pełnomocnika i weryfikacji danych zawartych w Księdze Akcyjnej.

3.    Wysyłając na adres siedziby Spółki listem poleconym lub przesyłką kurierską, wraz z pismem przewodnim informującym o przesyłanych dokumentach, podpisanych przez Akcjonariusza z poświadczeniem notarialnym podpisu. Z powyższą czynnością jednakże związane jest ryzyko utraty dokumentów akcji.

Spółka informuje, iż duże ilości odcinków zbiorowych akcji przyjmowane będą jedynie uporządkowane zgodnie z Raportem Akcjonariusza. W przypadku niezachowania powyższego wymogu, Spółka nie wyda Akcjonariuszowi pisemnego pokwitowania.

Akcjonariusz który nie złoży dokumentów akcji w siedzibie Spółki przed dniem 01 marca 2021 r., nie utraci praw do akcji i możliwości wpisania się do rejestru akcjonariuszy w czasie późniejszym.

Informacje dotyczące składania dokumentów akcji będą udzielane przez Biuro Zarządu i Nadzoru Właścicielskiego Spółki pod numerem telefonu: 15 813 65 65 oraz adresem poczty elektronicznej: akcje@hsw.pl.

Niniejsze wezwanie jest czwartym, spośród pięciu wymaganych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

 

 

 

 

TRZECIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY
DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
W SIEDZIBIE SPÓŁKI

 

Z uwagi na wejście w życie Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1798) w związku z art. 43 Ustawy z dnia 15 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV-2 (Dz.U.2020.875), dnia 01 marca 2021 r. w ramach wprowadzonej do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji, utracą moc prawną papierowe dokumenty akcji wydane przez Spółkę, a uzyskają ją zapisy w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot wybrany z listy uprawnionych do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, tj. mających licencję Komisji Nadzoru Finansowego.

Wobec powyższego, Zarząd Huty Stalowa Wola S.A. wzywa Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki, pod adresem: 37-450 Stalowa Wola, ul. gen. Tadeusza Kasprzyckiego 8, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 08:00-14:00, począwszy od dnia 01 października 2020 r. 

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

Akcjonariusz może złożyć dokumenty akcji:

1.    Osobiście w siedzibie Spółki na podstawie okazanego dowodu osobistego oraz weryfikacji danych zawartych w Księdze Akcyjnej.

2.    Przez Pełnomocnika w siedzibie Spółki, po uprzednim przedłożeniu pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz Akcjonariusza, udzielonego w formie pisemnej, z podpisem uprawnionego Akcjonariusza poświadczonym notarialnie (podpis Akcjonariusza złożony w obecności notariusza) lub udzielonego w formie aktu notarialnego, po okazaniu dowodu osobistego Pełnomocnika i weryfikacji danych zawartych w Księdze Akcyjnej.

Spółka informuje, iż duże ilości odcinków zbiorowych akcji przyjmowane będą jedynie uporządkowane zgodnie z Raportem Akcjonariusza. W przypadku niezachowania powyższego wymogu, Spółka nie wyda Akcjonariuszowi pisemnego pokwitowania.

Akcjonariusz który nie złoży dokumentów akcji w siedzibie Spółki przed dniem 01 marca 2021 r., nie utraci praw do akcji i możliwości wpisania się do rejestru akcjonariuszy w czasie późniejszym.

Informacje dotyczące składania dokumentów akcji będą udzielane przez Biuro Zarządu i Nadzoru Właścicielskiego Spółki pod numerem telefonu: 15 813 65 65 oraz adresem poczty elektronicznej: akcje@hsw.pl.

Niniejsze wezwanie jest trzecim, spośród pięciu wymaganych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

 

 

DRUGIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY
DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
W SIEDZIBIE SPÓŁKI

 

Z uwagi na wejście w życie Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1798) w związku z art. 43 Ustawy z dnia 15 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV-2 (Dz.U.2020.875), dnia 01 marca 2021 r. w ramach wprowadzonej do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji, utracą moc prawną papierowe dokumenty akcji wydane przez Spółkę, a uzyskają ją zapisy w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot wybrany z listy uprawnionych do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, tj. mających licencję Komisji Nadzoru Finansowego.

Wobec powyższego, Zarząd Huty Stalowa Wola S.A. wzywa Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki, pod adresem: 37-450 Stalowa Wola, ul. gen. Tadeusza Kasprzyckiego 8, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 08:00-14:00, począwszy od dnia 01 października 2020 r. 

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

Akcjonariusz może złożyć dokumenty akcji:

1.    Osobiście w siedzibie Spółki na podstawie okazanego dowodu osobistego oraz weryfikacji danych zawartych w Księdze Akcyjnej.

2.    Przez Pełnomocnika w siedzibie Spółki, po uprzednim przedłożeniu pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz Akcjonariusza, udzielonego w formie pisemnej, z podpisem uprawnionego Akcjonariusza poświadczonym notarialnie (podpis Akcjonariusza złożony w obecności notariusza) lub udzielonego w formie aktu notarialnego, po okazaniu dowodu osobistego Pełnomocnika i weryfikacji danych zawartych w Księdze Akcyjnej.

Spółka informuje, iż duże ilości odcinków zbiorowych akcji przyjmowane będą jedynie uporządkowane zgodnie z Raportem Akcjonariusza. W przypadku niezachowania powyższego wymogu, Spółka nie wyda Akcjonariuszowi pisemnego pokwitowania.

Od dnia 01 marca 2021 r. moc prawną będą posiadać zapisy w rejestrze akcjonariuszy, który zastąpi Księgę Akcyjną prowadzoną dotychczas przez Hutę Stalowa Wola S.A. Akcjonariuszami będą osoby ujawnione w wyżej wymienionym rejestrze.

Akcjonariusz który nie złoży dokumentów akcji w siedzibie Spółki przed dniem 01 marca 2021 r., nie utraci praw do akcji i możliwości wpisania się do rejestru akcjonariuszy w czasie późniejszym, tj. przez okres 5 lat do dnia 01 marca 2026 r.

Informacje dotyczące składania dokumentów akcji będą udzielane przez Biuro Zarządu i Nadzoru Właścicielskiego Spółki pod numerem telefonu: 15 813 65 65 oraz adresem poczty elektronicznej: akcje@hsw.pl.

Niniejsze wezwanie jest drugim, spośród pięciu wymaganych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.


 

 

PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
W SIEDZIBIE SPÓŁKI

 

Z uwagi na wejście w życie Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1798) w związku z art. 43 Ustawy z dnia 15 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV-2 (Dz.U.2020.875), dnia 01 marca 2021 r. w ramach wprowadzonej do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji, utracą moc prawną papierowe dokumenty akcji wydane przez Spółkę, a uzyskają ją zapisy w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot wybrany z listy uprawnionych do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, tj. mających licencję Komisji Nadzoru Finansowego.

Wobec powyższego, Zarząd Huty Stalowa Wola S.A. wzywa Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki, pod adresem: 37-450 Stalowa Wola, ul. gen. Tadeusza Kasprzyckiego 8, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 08:00-14:00, począwszy od dnia 01 października 2020 r.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

Akcjonariusz może złożyć dokumenty akcji:

1.    Osobiście w siedzibie Spółki na podstawie okazanego dowodu osobistego oraz weryfikacji danych zawartych w Księdze Akcyjnej.

2.    Przez Pełnomocnika w siedzibie Spółki, po uprzednim przedłożeniu pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz Akcjonariusza, udzielonego w formie pisemnej, z podpisem uprawnionego Akcjonariusza poświadczonym notarialnie (podpis Akcjonariusza złożony w obecności notariusza) lub udzielonego w formie aktu notarialnego, po okazaniu dowodu osobistego Pełnomocnika i weryfikacji danych zawartych w Księdze Akcyjnej.

 

Spółka informuje, iż duże ilości odcinków zbiorowych akcji przyjmowane będą jedynie uporządkowane zgodnie z Raportem Akcjonariusza. W przypadku niezachowania powyższego wymogu, Spółka nie wyda Akcjonariuszowi pisemnego pokwitowania.

Akcjonariusz który nie złoży dokumentów akcji w siedzibie Spółki przed dniem 01 marca 2021 r., nie utraci praw do akcji i możliwości wpisania się do rejestru akcjonariuszy w czasie późniejszym.

Informacje dotyczące składania dokumentów akcji będą udzielane przez Biuro Zarządu i Nadzoru Właścicielskiego Spółki pod numerem telefonu: 15 813 65 65 oraz adresem poczty elektronicznej: akcje@hsw.pl.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym, spośród pięciu wymaganych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

 

 

DEMATERIALIZACJA AKCJI
HUTY STALOWA WOLA S.A.

 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1798) w związku z art. 43 Ustawy z dnia 15 maja 2020 r. (Dz.U.2020.875) wprowadza do polskiego porządku prawnego obowiązkową dematerializację akcji spółek nie będących spółkami publicznymi.

Powyższe oznacza zmianę dotychczasowej formy akcji z papierowej na zapis w systemie teleinformatycznym oraz wprowadzenie pojęcia akcji rejestrowych. Dematerializacja zakłada istnienie elektronicznego rejestru akcjonariuszy, w którym ujawnione zostaną akcje rejestrowe oraz wszelkie prawa z nimi związane. Rejestr akcjonariuszy, który zastąpi księgę akcyjną prowadzoną przez Hutę Stalowa Wola S.A., będzie prowadzić podmiot wybrany z listy uprawnionych (mających licencję KNF) podmiotów do prowadzenia rachunków papierów wartościowych.

Wyboru podmiotu dokona Walne Zgromadzenie Spółki w drodze Uchwały. Z wybranym podmiotem Spółka zawrze umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy. W dalszej kolejności, Spółka pięciokrotnie wezwie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Złożenie dokumentów akcji, jest wymogiem koniecznym dla ujawnienia w rejestrze akcjonariuszy. Wraz ze złożeniem dokumentów akcji w Spółce, akcjonariusz uzyska pisemne pokwitowanie złożenia dokumentu. Stosowne wezwania ukażą się na stronie internetowej Spółki, tj. www.hsw.pl, w zakładce „Dla Akcjonariuszy” oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Po zebraniu dokumentów akcji, Spółka przekaże odpowiednie informacje do podmiotu prowadzącego rejestr.

Dnia 01 marca 2021 r. utracą moc prawną papierowe dokumenty akcji, a uzyskają ją zapisy w rejestrze akcjonariuszy.

Harmonogram procesu dematerializacji akcji przedstawia się następująco:

1. Podjęcie Uchwały przez Walne Zgromadzenie o wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy: do dnia 30 września 2020 r.

2. Zawarcie umowy z podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy: do dnia 30 września 2020 r.

3. 5-krotne wezwanie akcjonariuszy do składania w Spółce papierowych dokumentów akcji: pierwsze wezwanie do dnia 30 września 2020 r., następnie kolejne cztery wezwania w odstępach nie krótszych niż 2 tygodnie i nie dłuższych niż miesiąc.

4. Utrata mocy przez papierowe dokumenty akcji: z dniem 01 marca 2021 r.

 

INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY
HUTY STALOWA WOLA S.A.

 

Zarząd Huty Stalowa Wola S.A. informuje, iż w związku z wprowadzeniem obowiązkowej dematerializacji akcji i utratą z dniem 01 marca 2021 r. mocy prawnej przez papierowe dokumenty akcji, dnia 28 września 2020 r. zawarta została Umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną Oddziałem - Biurem Maklerskim w Warszawie pod adresem: 02-515 Warszawa ul. Puławska 15, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000026438, NIP: 525-000-77-38, które prowadzić będzie rejestr akcjonariuszy Huty Stalowa Wola S.A. w formie elektronicznej.
Wyboru wyżej wymienionego podmiotu dokonało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Huty Stalowa Wola S.A. dnia 25 maja 2020 r. w drodze Uchwały.

OGŁOSZENIE

 

Huta Stalowa Wola S.A. z siedzibą w Stalowej Woli, pod adresem: 37-450 Stalowa Wola, ul. gen. Tadeusza Kasprzyckiego 8 informuje, iż od dnia 05 lipca 2021 r. w Punktach Usług Maklerskich (PUM) zlokalizowanych w Oddziałach PKO BP, prowadzona będzie obsługa Akcjonariuszy Spółki w zakresie:

 

1.       aktualizacji danych osobowych,

2.       składania oświadczeń w przedmiocie wyrażenia zgody  na komunikację elektroniczną,

3.       wskazywania numeru rachunku bankowego do Rejestru Rynku Niepublicznego,

4.       dokonywania wypłat w kasie oraz składania dyspozycji wypłaty przelewem środków z Rejestru Rynku Niepublicznego.

 

Lista Punktów Usług Maklerskich (PUM) dostępna jest na stronie internetowej: https://www.bm.pkobp.pl/o-nas/placowki/.

 

W Stalowej Woli Punkt Usług Maklerskich (PUM) mieści się w:

- Oddziale 1 przy ul. Wolności 17,

- Oddziale 3 przy ul. Generała Leopolda Okulickiego 90.

 

Dodatkowe informacje będą udzielane pod numerem telefonu: 15 813 65 65, 15 813 47 23 oraz adresem poczty elektronicznej: akcje@hsw.pl.