WALNE ZGROMADZENIA

 

Zarząd Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 roku o godz. 13.00 w Biurze PGZ S.A., przy ul. Nowy Świat 4a w Warszawie.


Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału z aktualizacji wyceny oraz kapitału zapasowego.

6. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Huty Stalowa Wola S.A. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2019 rok.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Huty Stalowa Wola S.A. za 2019 rok.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Huty Stalowa Wola S.A. za 2019 rok.

9. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu Huty Stalowa Wola S.A. o poniesionych wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2019 rok.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w 2019 roku.

12. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HSW S.A. za 2019 rok.

13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HSW S.A. za 2019 rok.

14. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HSW S.A. za 2019 rok.

15. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia aktywów trwałych.

16. Zamknięcie obrad.


Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają właściciele akcji ujawnieni w księdze akcyjnej, nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania. Osoby nie wymienione w rejestrze winny legitymować się pełnomocnictwem udzielonym przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. Zgodnie z art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu od 22 czerwca 2020 r. w siedzibie Spółki pokój 202.