OGŁOSZENIE

Zarządu Huty Stalowa Wola S.A.

o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2020

 

Zarząd Huty Stalowa Wola S.A. z siedzibą w Stalowej Woli, pod adresem: 37-450 Stalowa Wola, ul. gen. Tadeusza Kasprzyckiego 8 informuje, iż dnia 30 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie HSW S.A., podjęło Uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2020.

  1. Uprawnionymi do wypłaty dywidendy są Akcjonariusze, którzy do dnia 28 czerwca 2021 r., złożyli w siedzibie Spółki dokumenty akcji HSW S.A. w związku z prowadzonym procesem dematerializacji.
  1. Kwota dywidendy przypadająca na jedną uprawnioną akcję, wynosi 0,554202845 zł.
  1. Wypłata dywidendy za rok obrotowy 2020 na podstawie danych zawartych w rejestrze akcjonariuszy HSW S.A., nastąpi zgodnie z Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HSW S.A., tj.:
  • I transza – w dniu 30 lipca 2021 r.;
  • II transza – w dniu 30 sierpnia 2021 r.

Wypłata dywidendy dokonywana będzie przez podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy Huty Stalowa Wola S.A., tj. Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie.

Zgodnie z informacją zawartą na stronie internetowej Spółki: www.hsw.pl, od dnia 05 lipca 2021 r. w Punktach Usług Maklerskich (PUM) zlokalizowanych w Oddziałach PKO BP, również w Stalowej Woli, prowadzona jest obsługa Akcjonariuszy.

W celu wypłaty dywidendy za rok 2020, w wyżej wymienionych Punktach, można składać dyspozycje wypłaty przelewem środków z Rejestru Rynku Niepublicznego wraz z podaniem numeru rachunku bankowego, jak również można będzie dokonać wypłat w kasie.

W przypadku wypłaty w gotówce znacznych kwot dywidendy, wypłatę należy uzgodnić wcześniej z Odziałem, w którym planowana jest wypłata środków.

Wyżej wymienione ograniczenie nie odnoszą się do przelewów  bezgotówkowych na rachunki bankowe.