STUDIUM WYKONALNOŚCI
PROTOTYP
BADANIA KWALIFIKACYJNE, TESTY,
SPRAWDZENIA WERYFIKACYJNE
ODZYSK SPRZĘTU Z
UZBROJENIA
UTYLIZACJA

Bartłomiej ZającPrezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Jan SzwedoCzłonek Zarządu, Dyrektor Operacyjny

Janusz HamryszczakCzłonek Zarządu, Dyrektor Finansowy

ProkurentMaria Skiba

ProkurentMirosław Surowaniec

Paweł ZającPrzewodniczący Rady Nadzorczej

Adam TarachaCzłonek Rady Nadzorczej

Franciszek Zaborowski Członek Rady Nadzorczej

Mariusz Tomasz StraszWiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

HSW S.A. jest spółką dominującą w Grupie Kapitałowej HSW, w skład której wchodzą 3 spółki zależne.

  • HSW – WODOCIĄGI SP. Z O.O. (kap. zakł. – 37 790 160 zł, udz. % HSW S.A. – 100%)
  • JELCZ SP. Z O.O. (kap. zakł. – 28 983 000 zł, udz. % HSW S.A. – 100%)
  • AUTOSAN Sp. z o.o. (kap. zakł. – 89 730 000 zł, udz.% HSW S.A. – 50%)

Kapitał zakładowy Huty Stalowa Wola S.A. wynosi 267 077 390,25 zł (opłacony w całości) i dzieli się na 56226819 sztuk akcji o wartości nominalnej 4,75 zł każda

83,22%
Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.

6,83%
Skarb Państwa

1,03%
PGE Obrót S.A.

0,77%
PGNiG S.A.

8,15%
Pozostali


Wielkie plany zatrzymane na lata…

Plan budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego, powstały z inicjatywy wicepremiera Eugeniusza Kwiatkowskiego, przyjęty przez Sejm w lutym 1937 roku, zapoczątkował proces tworzenia własnego potencjału obronnego ówczesnej Rzeczypospolitej. W widłach Wisły i Sanu, gdzie ustanowiona została siedziba Zakładów Południowych, w ciągu niespełna 800 dni, które upłynęły od ścięcia pierwszej sosny pod budowę zakładów, do uroczystego ich otwarcia dokonanego przez Prezydenta Ignacego Mościckiego, powstał stalowowolski ośrodek przemysłowy. Wraz z nim, na terenach Puszczy Sandomierskiej urosło osiedle pracownicze, któremu nadano nazwę Stalowa Wola. Tak powstały podwaliny dzisiejszej Huty Stalowa Wola i miasta Stalowa Wola...

Czytaj więcej

Potencjał poza kontrolą…

Od października 1939 roku niemieccy specjaliści przejęli kontrolę nad Zakładami Południowymi, a od czerwca 1940 roku działały one już pod nazwą „Stahlwerke Braunschweig – Werk Stalowa Wola”. Potencjał fabryki w okresie II wojny światowej wykorzystywany był do celów strategicznych III Rzeszy, a w momencie opuszczenia Stalowej Woli przez Niemców (1 sierpnia 1944 roku) ok. 20% wartości Zakładów Południowych zostało bezpowrotnie utracone.

Nowe otwarcie…

Zakłady Południowe powtórnie oficjalnie uruchomiono 5 stycznia 1945 roku.
Kompleks infrastruktury skupionej wokół Zakładów Południowych wraz z osiedlem Stalowa Wola w dniu 1 kwietnia 1945 roku uzyskał prawa miejskie.
Kolejne 5 lat było okresem podejmowania prac nie związanych z produkcją specjalną, gdyż po latach wojny armia nie zgłaszała potrzeb rozbudowy potencjału obronnego.
20 marca 1948 roku, w dziesiątą rocznicę powstania, na wniosek załogi Zakłady Południowe otrzymały nową nazwę – Huta Stalowa Wola...

Czytaj więcej

Powrót „do korzeni”

W styczniu 2012 roku sfinalizowano proces prywatyzacji biznesu maszyn budowlanych. Środki z prywatyzacji pozostały w HSW z przeznaczeniem na zasilenie rozwoju produkcji wojskowej.
W kwietniu 2012 roku HSW wykupiła spółkę Jelcz, wprowadzając tym samym do Grupy Kapitałowej HSW producenta i dostawcę podwozi kołowych produktów oferowanych dla wojska.
W 2014 roku HSW weszła w skład koncernu Polska Grupa Zbrojeniowa.
W 2018 roku HSW S.A. obchodziła Jubileusz historycznej rocznicy 80-lecia swojego istnienia.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z relacją z obchodów uroczystości.

Czytaj więcej

Kodeks etyczny

Szanowni Państwo!

Huta Stalowa Wola S.A. to wyjątkowa firma, która obecnie wróciła do swoich korzeni. Po latach przekształceń, bolesnych wyrzeczeń, stajemy się nowoczesnym przedsiębiorstwem, które jest partnerem dla Państwa Polskiego i z dumą wypełnia swoje obowiązki w zakresie budowania bezpieczeństwa narodowego.

Niemal bezcenny jest dla nas szacunek i uznanie, jakim darzą nas polscy żołnierze; zarówno generałowie i inni oficerowie, jak i ci niżsi stopniem. Wykorzystujemy ponad 75 lat doświadczeń naszej firmy dla kształtowania unikalnego partnerstwa. Nasze wyroby, nasza działalność przemysłowa, nasza aktywność biznesowa osiągają wysoki poziom dzięki dialogowi z wojskiem. To my mamy odwagę podjąć się realizacji najbardziej śmiałych wizji. Mamy odwagę przełamać wszelkie bariery dla innowacji w przemyśle ciężkim, by nasze wyroby nie odbiegały od osiągnięć globalnych liderów.

Huta Stalowa Wola S.A. to synonim etosu zbudowanego na uczciwości i szacunku dla człowieka i jego godności. Myślimy o najlepszej ochronie żołnierzy używających naszego sprzętu na polu walki, myślimy o uczciwym wykorzystaniu potencjału naszych partnerów biznesowych krajowych i zagranicznych, we wszystkich naszych działaniach generujemy maksymalną troskę o naszych pracowników, tak aby ich korzyści z pracy dla HSW S.A. inspirowały satysfakcję na wielu poziomach osobistego rozwoju. Nasi klienci mogą być pewni, że za ofertą naszej firmy kryją się rzetelność i skuteczność naszych pracowników - zadowolonych obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, którzy swoją pracą nadają obecnie ton rozwojowi Zjednoczonej Europy.

Huta Stalowa Wola S.A., będąc członkiem Grupy Kapitałowej Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ),  jako dokument określający ramy swojej działalności i źródło zasad tworzących kształt własnej etyki korporacyjnej, przyjmuje niniejszy dokument, tj. „KODEKS ETYKI POLSKIEJ GRUPY ZBROJENIOWEJ”. Wartości zapisane w kodeksie mają podstawowe znaczenie dla naszej pracy, dla reputacji firmy i relacji, jakie budujemy z klientami, pracownikami, akcjonariuszami oraz lokalnymi społecznościami. Stanowią one fundament, na którym możemy budować silną i odpowiedzialną organizację, której zadaniem, oprócz realizacji celów gospodarczych, jest przecież także kształtowanie trwałego bezpieczeństwa przemysłowego i militarnego naszej Ojczyzny.

 

Nota prawna

Huta Stalowa Wola S.A. posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4c Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz.Urz. UE L 187 z 26.06.w2014 ze zm.).

***

 

Dane Spółki w zakresie wymaganym art. 374 "Kodeksu spółek handlowych":

Huta Stalowa Wola S.A.
ul.: gen. Tadeusza Kasprzyckiego 8, 37-450 Stalowa Wola
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000004324
NIP: 8650004194
Kapitał Zakładowy: 267 077 390,25 zł - opłacony w całości

***

 

Nota prawna stanowi regulację prawną dotyczącą korzystania ze stron internetowych firmy Huta Stalowa Wola S.A. (dalej zwanej w skrócie HSW S.A.).

Przystępując do korzystania ze stron internetowych HSW S.A., Użytkownik akceptuje bez ograniczeń i zastrzeżeń niniejsze zasady. Dostęp do serwisu internetowego HSW S.A. podlega poniższym zasadom oraz jest regulowany przez wszelkie mające zastosowanie przepisy prawne.

KLAUZULA RODO  

Prawa autorskie, własność przemysłowa i intelektualna

Zawartość serwisu internetowego HSW S.A. wraz z wszelkimi materiałami są chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz prawem własności intelektualnej. Wszelkie zawarte w serwisie informacje czy to w formie tekstu,czy też ilustracji, rysunku, zdjęcia itp., nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych. Zawartość serwisu internetowego przeznaczona jest wyłącznie do osobistego użytku Użytkowników i poza oglądaniem zawartość nie może być w jakimkolwiek celu kopiowana, modyfikowana, przenoszona, sprzedawana lub publikowana, w jakiejkolwiek części, bez uzyskania pisemnego zezwolenia HSW S.A.

W związku z powyższym dostępu do serwisu HSW S.A. nie należy interpretować jako przyznania jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze znaków występujących w serwisie bez uprzedniej pisemnej zgody HSW S.A.

Znaki towarowe

  1. Znaki towarowe lub/i logo czy też znaki handlowe, numery katalogowe części, umieszczone w serwisie internetowym HSW S.A. stanowią wyłączną własność HSW S.A. lub podmiotów trzecich, za zgodą których zostały umieszczone w serwisie. Posługiwanie się, w jakimkolwiek celu, powyższymi znakami, logo lub/i numerami katalogowymi, kopiowanie przez Użytkownika niezależnie od nośnika kopii, powielanie, a ponadto wszelkie inne formy dystrybucji znaków, logo lub/i numerów katalogowych wymagają pisemnej zgody HSW S.A.
  2. Nazwy handlowe, nazwy produktów, maszyn lub inne oznaczenia zmieszczone na stronach internetowych HSW S.A. stanowią zarejestrowane znaki towarowe, są zastrzeżone i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

Zasady korzystania z serwisu

  1. Treści zamieszczone w materiałach zawartych na stronie internetowej HSW S.A., dotyczące produktów, usług, itp. mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy, nie mogą być traktowane jako forma doradztwa, konsultacji, rekomendacji i nie mają charakteru wiążącego.
  2. Informacje handlowe zamieszczone w serwisie internetowym nie stanowią oferty świadczenia usług lub oferty sprzedaży jakichkolwiek produktów, usług, itp. w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i nie wiążą prawnie HSW S.A.
  3. HSW S.A. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania informacji zawartych na stronie internetowej w każdym czasie i w jakimkolwiek zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Bez uprzedzenia mogą być zmieniane także zasady korzystania z serwisu.