Dane Spółki w zakresie wymaganym art. 374 „Kodeksu spółek handlowych”:

Huta Stalowa Wola S.A.
ul.: gen. Tadeusza Kasprzyckiego 8, 37-450 Stalowa Wola
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000004324
NIP: 8650004194
Kapitał Zakładowy: 324 946 782,75 zł – opłacony w całości

Nota prawna stanowi regulację prawną określającą zasady korzystania ze strony internetowej firmy Huta Stalowa Wola S.A. (dalej zwanej HSW S.A.).

Zasady korzystania z serwisu

 1. Korzystanie ze strony internetowej HSW S.A., oznacza bezwarunkową akceptację zasad jej użytkowania. W przypadku braku zgody w niniejszym zakresie, Użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania ze strony HSW S.A.
 2. Dostęp do serwisu internetowego HSW S.A. jest regulowany przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Treści zawarte w materiałach zamieszczanych na stronie internetowej HSW S.A. mają wyłącznie charakter informacyjny i marketingowy i nie mogą być traktowane jako forma doradztwa, konsultacji czy rekomendacji. Treści te są aktualne na dzień ich zamieszczenia. HSW S.A. nie daje gwarancji ich aktualności, dokładności i przydatności w każdym czasie.
 4. Informacje handlowe zamieszczone w serwisie internetowym Spółki nie stanowią oferty świadczenia usług lub oferty sprzedaży jakichkolwiek produktów, usług, itp. w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i nie wiążą prawnie HSW S.A.
 5. HSW S.A. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian na stronie internetowej Spółki w każdym czasie i  zakresie, z zachowaniem należytej staranności, bez konieczności wcześniejszego powiadamiania Użytkowników.
 6. Użytkownik ma prawo korzystać z treści umieszczonych na stronie internetowej HSW S.A. w celach niekomercyjnych, wyłącznie dla użytku prywatnego. Wprowadzanie jakichkolwiek zmian w pobranych treściach oraz dalsze powielanie wyżej wymienionych treści są zabronione.
 7. Huta Stalowa Wola S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Użytkowników podejmowane na podstawie informacji zawartych na stronie HSW S.A., jak również za skutki korzystania przez Użytkowników z informacji pozyskanych ze strony Spółki, jak również nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody i doznane krzywdy, wynikające lub będące w związku z jakąkolwiek treścią zamieszczoną na stronie internetowej HSW S.A. oraz w związku z jakimkolwiek użyciem treści na niej zawartych, jak również za wszelkie niekorzystne skutki wynikające z prawa dostępu do strony internetowej Spółki bądź jego braku.

Prawa autorskie, własność przemysłowa i intelektualna

 1. Zawartość serwisu internetowego HSW S.A. wraz ze wszelkimi zamieszczonymi w nim materiałami, są chronione odpowiednio prawem autorskim, prawem własności przemysłowej lub prawem własności intelektualnej. Wszelkie informacje zawarte w serwisie, zarówno w formie tekstu, ilustracji, rysunku, czy zdjęcia, nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych. Zawartość serwisu internetowego przeznaczona jest wyłącznie do osobistego użytku jego Użytkowników i  nie może być w żadnym celu kopiowana, modyfikowana, przenoszona, sprzedawana lub publikowana, w jakiejkolwiek części, bez uzyskania pisemnej zgody HSW S.A.
 2. Zawartość strony internetowej HSW S.A. jest własnością i podlega kontroli Huty Stalowa Wola S.A. z siedzibą w Stalowej Woli, pod adresem: 37-450 Stalowa Wola, ul. gen. Tadeusza Kasprzyckiego 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000004324, NIP: 8650004194, Kapitał Zakładowy: 324 946 782,75 zł – opłacony w całości.

Znaki towarowe

 1. Znaki towarowe, logo, nazwy handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej, w tym patenty i wzory przemysłowe umieszczone w serwisie internetowym HSW S.A. w celach informacyjnych, stanowią wyłączną własność Spółki lub podmiotów trzecich, za zgodą których zostały umieszczone w serwisie i są zastrzeżone oraz chronione przepisami prawa.
 2. Zabronione jest kopiowanie, powielanie, posługiwanie się, wykorzystywanie, modyfikacja oraz dystrybucja wyżej wymienionych przedmiotów ochrony, w jakiejkolwiek formie i za pomocą jakichkolwiek środków, bez uprzedniej zgody Huty Stalowa Wola S.A., wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

RODO

Klauzula informacyjna dla reprezentantów, klientów, kontrahentów
Pobierz
Klauzula informacyjna w związku z kierowaną korespondencją
Pobierz