Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna w dniu 28.06.2024r.

Zarząd Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2024 roku o godz. 13.30 w Biurze PGZ S.A., przy ul. Nowy Świat 4a w Warszawie.

 Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału z aktualizacji wyceny oraz kapitału zapasowego.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Huty Stalowa Wola S.A. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2023 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Huty Stalowa Wola S.A. za 2023 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Huty Stalowa Wola S.A. za 2023 rok.
9. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu Huty Stalowa Wola S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2023 rok.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów HSW S.A. z wykonania obowiązków w 2023 roku.
12. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HSW za 2023 rok.
13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HSW za 2023 rok.
14. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HSW za 2023 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntów wraz z własnością nieruchomości budynkowej i budowli.
16. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, na podstawie art. 406 §1  i art. 343 § 1 i 2 ksh z uwzględnieniem art. 15 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, właściciele akcji ujawnieni w rejestrze akcjonariuszy, nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania. Osoby nie wymienione w rejestrze, o którym mowa w zdaniu poprzednim, winny legitymować się pełnomocnictwem udzielonym przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. Zgodnie z art. 407 § 2 ksh, odpis wniosku objętego porządkiem obrad będzie wyłożony do wglądu od dnia 14.06.2024 r. w siedzibie Spółki, pokój nr 202.

Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna w dniu 19.03.2024r.

Zarząd Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku
z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 19 marca 2024 roku o godz. 1300 w Biurze PGZ S.A., przy ul. Nowy Świat 4a w Warszawie.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia aktywów trwałych
 7. Zamknięcie obrad

Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, na podstawie art. 406 §1  i art. 343 § 1 i 2 ksh z uwzględnieniem art. 15 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, właściciele akcji ujawnieni w rejestrze akcjonariuszy, nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania. Osoby nie wymienione w rejestrze, o którym mowa w zdaniu poprzednim, winny legitymować się pełnomocnictwem udzielonym przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. Zgodnie z art. 407 § 2 ksh, odpis wniosku objętego porządkiem obrad będzie wyłożony do wglądu od dnia 12.03.2024 r. w siedzibie Spółki, pokój nr 202.

Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna w dniu 05.01.2024r.

Zarząd Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 05 stycznia 2024 roku o godz. 13.00 w Biurze PGZ S.A., przy ul. Nowy Świat 4a w Warszawie.

 Porządek obrad:
1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał
4.Przyjęcie porządku obrad
5.Podjęcie uchwał w sprawie nabycia aktywów trwałych
6.Zamknięcie obrad

Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, na podstawie art. 406 §1  i art. 343 § 1 i 2 ksh z uwzględnieniem art. 15 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, właściciele akcji ujawnieni w rejestrze akcjonariuszy, nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania. Osoby nie wymienione w rejestrze, o którym mowa w zdaniu poprzednim, winny legitymować się pełnomocnictwem udzielonym przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. Zgodnie z art. 407 § 2 ksh, odpis wniosku objętego porządkiem obrad będzie wyłożony do wglądu od dnia 22.12.2023 r. w siedzibie Spółki, pokój nr 202.

Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna w dniu 05.01.2024r.

Zarząd Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku
z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 05 stycznia 2024 roku o godz. 1200 w Biurze PGZ S.A., przy ul. Nowy Świat 4a w Warszawie.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Podjęcie uchwał w sprawie zbycia aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia aktywów trwałych
 7. Zamknięcie obrad

Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna w dniu 22.12.2023r.

Zarząd Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 22 grudnia 2023 roku o godz. 11.00 w Biurze PGZ S.A., przy ul. Nowy Świat 4a w Warszawie.

 Porządek obrad:
1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał
4.Przyjęcie porządku obrad
5.Podjęcie uchwały w sprawie zbycia aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji
6.Zamknięcie obrad

Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, na podstawie art. 406 §1  i art. 343 § 1 i 2 ksh z uwzględnieniem art. 15 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, właściciele akcji ujawnieni w rejestrze akcjonariuszy, nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania. Osoby nie wymienione w rejestrze, o którym mowa w zdaniu poprzednim, winny legitymować się pełnomocnictwem udzielonym przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. Zgodnie z art. 407 § 2 ksh, odpis wniosku objętego porządkiem obrad będzie wyłożony do wglądu od dnia 08.12.2023 r. w siedzibie Spółki, pokój nr 202.

Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna w dniu 24.11.2023r.

Zarząd Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 24 listopada 2023 roku o godz. 13.00 w Biurze PGZ S.A., przy ul. Nowy Świat 4a w Warszawie.

 Porządek obrad:
1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał
4.Przyjęcie porządku obrad
5.Podjęcie uchwały w sprawie zbycia aktywów trwałych
7.Zamknięcie obrad

Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, na podstawie art. 406 §1  i art. 343 § 1 i 2 ksh z uwzględnieniem art. 15 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, właściciele akcji ujawnieni w rejestrze akcjonariuszy, nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania. Osoby nie wymienione w rejestrze, o którym mowa w zdaniu poprzednim, winny legitymować się pełnomocnictwem udzielonym przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. Zgodnie z art. 407 § 2 ksh, odpis wniosku objętego porządkiem obrad będzie wyłożony do wglądu od dnia 13.11.2023 r. w siedzibie Spółki, pokój nr 202.

Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna w dniu 21.11.2023r.

Zarząd Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 21 listopada 2023 roku o godz. 13.00 w Biurze PGZ S.A., przy ul. Nowy Świat 4a w Warszawie.

 Porządek obrad:
1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał
4.Przyjęcie porządku obrad
5.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia aktywów trwałych
7.Zamknięcie obrad

Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, na podstawie art. 406 §1  i art. 343 § 1 i 2 ksh z uwzględnieniem art. 15 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, właściciele akcji ujawnieni w rejestrze akcjonariuszy, nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania. Osoby nie wymienione w rejestrze, o którym mowa w zdaniu poprzednim, winny legitymować się pełnomocnictwem udzielonym przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. Zgodnie z art. 407 § 2 ksh, odpis wniosku objętego porządkiem obrad będzie wyłożony do wglądu od dnia 07.11.2023 r. w siedzibie Spółki, pokój nr 202.

Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna w dniu 31.07.2023r.

Zarząd Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 31 lipca 2023 roku o godz. 10.00 w Biurze PGZ S.A., przy ul. Nowy Świat 4a w Warszawie.

 Porządek obrad:
1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał
4.Przyjęcie porządku obrad
5.Podjęcie uchwał w sprawie nabycia aktywów trwałych
6.Zamknięcie obrad

Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, na podstawie art. 406 §1  i art. 343 § 1 i 2 ksh z uwzględnieniem art. 15 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, właściciele akcji ujawnieni w rejestrze akcjonariuszy, nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania. Osoby nie wymienione w rejestrze, o którym mowa w zdaniu poprzednim, winny legitymować się pełnomocnictwem udzielonym przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. Zgodnie z art. 407 § 2 ksh, odpis wniosku objętego porządkiem obrad będzie wyłożony do wglądu od dnia 17.07.2023 r. w siedzibie Spółki, pokój nr 202.

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna w dniu 30.06.2023r.

Zarząd Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2023 roku o godz. 13.00 w Biurze PGZ S.A., przy ul. Nowy Świat 4a w Warszawie.

 Porządek obrad:
1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Huty Stalowa Wola S.A. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2022 rok.
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Huty Stalowa Wola S.A. za 2022 rok.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Huty Stalowa Wola S.A. za 2022 rok.
8.Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu Huty Stalowa Wola S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2022.
9.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2022 rok.
10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów HSW S.A. z wykonania obowiązków w 2022 roku.
11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki przejętej Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 do 30.11.2021 roku.
12.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HSW S.A. za 2022 rok.
13.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HSW S.A. za 2022 rok.
14.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HSW S.A. za 2022 rok.
15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z własnością zlokalizowanej na niej nieruchomości budynkowej.
16.Podjęcie uchwał w sprawie nabycia aktywów trwałych.
17.Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, na podstawie art. 406 §1  i art. 343 § 1 i 2 ksh z uwzględnieniem art. 15 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, właściciele akcji ujawnieni w rejestrze akcjonariuszy, nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania. Osoby nie wymienione w rejestrze, o którym mowa w zdaniu poprzednim, winny legitymować się pełnomocnictwem udzielonym przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. Zgodnie z art. 407 § 2 ksh, odpis wniosku objętego porządkiem obrad będzie wyłożony do wglądu od dnia 18.06.2023 r. w siedzibie Spółki, pokój nr 202.

Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna w dniu 29.06.2023r.

Zarząd Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023 roku o godz. 13:00 w Biurze PGZ S.A., przy ul. Nowy Świat 4a w Warszawie.

 Porządek obrad:
1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał
4.Przyjęcie porządku obrad
5.Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy praw poboru akcji
6.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego HSW S.A.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
8.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia aktywów trwałych
9.Zamknięcie obrad

Poniżej podajemy zmiany w Statucie Spółki:

 1. Dodaje się ust. 6 w § 2 o następującej treści:
 2. Spółka prowadzi Oddział w Stalowej Woli, który działa pod firmą Huta Stalowa Wola S.A. Oddział I w Stalowej Woli, będący samodzielnym pracodawcą w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy.
 3. Nadaje się nową treść § 8 ust. 1:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 324 946 782,75 zł (słownie: trzysta dwadzieścia cztery miliony dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa 75/100) złotych.

III. Dodaje się w § 8 w ust. 2 pkt 12 o treści:
12) 11 632 415 (słownie: jedenaście milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące czterysta piętnaście) akcji imiennych serii L od numeru 56 835 091 do numeru 68 467 505 o wartości nominalnej 4,75 zł (cztery złote siedemdziesiąt pięć groszy) każda.

Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, na podstawie art. 406 §1  i art. 343 § 1 i 2 ksh z uwzględnieniem art. 15 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, właściciele akcji ujawnieni w rejestrze akcjonariuszy, nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania. Osoby nie wymienione w rejestrze, o którym mowa w zdaniu poprzednim, winny legitymować się pełnomocnictwem udzielonym przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. Zgodnie z art. 407 § 2 ksh, odpis wniosku objętego porządkiem obrad będzie wyłożony do wglądu od dnia 15.06.2023 r. w siedzibie Spółki, pokój nr 202.

Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna w dniu 25.04.2023r.

Zarząd Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2023 roku o godz. 13.00 w Biurze PGZ S.A., przy ul. Nowy Świat 4a w Warszawie.

 Porządek obrad:
1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał
4.Przyjęcie porządku obrad
5.Podjęcie uchwał w sprawie nabycia aktywów trwałych
6.Zamknięcie obrad

Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, na podstawie art. 406 §1  i art. 343 § 1 i 2 ksh z uwzględnieniem art. 15 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, właściciele akcji ujawnieni w rejestrze akcjonariuszy, nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania. Osoby nie wymienione w rejestrze, o którym mowa w zdaniu poprzednim, winny legitymować się pełnomocnictwem udzielonym przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. Zgodnie z art. 407 § 2 ksh, odpis wniosku objętego porządkiem obrad będzie wyłożony do wglądu od dnia 11.04.2023 r.
w siedzibie Spółki, pokój nr 202.

Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna – 28.02.2023r.

Zarząd Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 28 lutego 2023 roku o godz. 13.00 w Biurze PGZ S.A., przy ul. Nowy Świat 4a w Warszawie.

 Porządek obrad:
1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał
4.Przyjęcie porządku obrad
5.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia aktywów trwałych
6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na poniesienie nakładów inwestycyjnych na budowę Toru do Badań Strzelaniem wraz z magazynem amunicji
7.Zamknięcie obrad

Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, na podstawie art. 406 §1  i art. 343 § 1 i 2 ksh z uwzględnieniem art. 15 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, właściciele akcji ujawnieni w rejestrze akcjonariuszy, nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania. Osoby nie wymienione w rejestrze, o którym mowa w zdaniu poprzednim, winny legitymować się pełnomocnictwem udzielonym przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. Zgodnie z art. 407 § 2 ksh, odpis wniosku objętego porządkiem obrad będzie wyłożony do wglądu od dnia 14.02.2023 r. w siedzibie Spółki, pokój nr 202.

Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna – 30.11.2022r.

Zarząd Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 30 listopada 2022 roku o godz. 11.00 w Biurze PGZ S.A., przy ul. Nowy Świat 4a w Warszawie.

 Porządek obrad:
1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał
4.Przyjęcie porządku obrad
5.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez HSW S.A. przedsiębiorstwa od Spółki AUTOSAN sp. z o.o. w skład którego wchodzą między innymi: nieruchomości o wartości przekraczającej 200.000 Euro oraz inne aktywa trwałe o wartości przekraczającej 500.000 Euro.
6.Podjęcie uchwały w sprawie określenia prawa wykonania głosu na Zgromadzeniu Wspólników AUTOSAN sp.  z o.o. z siedzibą w Sanoku w sprawie zbycia przedsiębiorstwa Spółki na rzecz Huty Stalowa Wola S.A.
7.Zamknięcie obrad

Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, na podstawie art. 406 §1  i art. 343 § 1 i 2 ksh z uwzględnieniem art. 15 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, właściciele akcji ujawnieni w rejestrze akcjonariuszy, nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania. Osoby nie wymienione w rejestrze, o którym mowa w zdaniu poprzednim, winny legitymować się pełnomocnictwem udzielonym przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. Zgodnie z art. 407 § 2 ksh, odpis wniosku objętego porządkiem obrad będzie wyłożony do wglądu od dnia 16.11.2022 r. w siedzibie Spółki, pokój nr 202.

Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna – 28.11.2022r.

Zarząd Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 28 listopada 2022 roku o godz. 10.00 w Biurze PGZ S.A., przy ul. Nowy Świat 4a w Warszawie.

 Porządek obrad:
1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał
4.Przyjęcie porządku obrad
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
6.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości
7.Podjęcie uchwały w sprawie zbycia długoterminowych aktywów finansowych
8.Zamknięcie obrad

Poniżej podajemy zmiany w Statucie Huty Stalowa Wola S.A.:

 1. W § 2 dodaje się ust. 5 o następującej treści:
 2. Spółka prowadzi Oddział w Sanoku, który działa pod firmą Huta Stalowa Wola S.A. Oddział Autosan w Sanoku, będący samodzielnym pracodawcą w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy.
 3. W § 6 ust. 1 dodaje się n/w pkt. :

85) 29.10.C – Produkcja autobusów

86) 25.29.Z – Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych

87) 29.10.D – Produkcja pojazdów samochodowych przeznczonych do przewozu towarów

88) 30.99.Z – Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, na podstawie art. 406 §1  i art. 343 § 1 i 2 ksh z uwzględnieniem art. 15 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, właściciele akcji ujawnieni w rejestrze akcjonariuszy, nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania. Osoby nie wymienione w rejestrze, o którym mowa w zdaniu poprzednim, winny legitymować się pełnomocnictwem udzielonym przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. Zgodnie z art. 407 § 2 ksh, odpis wniosku objętego porządkiem obrad będzie wyłożony do wglądu od dnia 14.11.2022 r. w siedzibie Spółki, pokój nr 202.

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna – 30.06.2022r.

Zarząd Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku
z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna, które odbędzie się
w dniu 30 czerwca 2022 roku o godz. 13.00 w Biurze PGZ S.A., przy ul. Nowy Świat 4a w Warszawie.

Porządek obrad:
1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał
4.Przyjęcie porządku obrad
5.Rozpatrzenie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału z aktualizacji wyceny oraz kapitału zapasowego
6.Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Huty Stalowa Wola S.A. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2021 rok
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Huty Stalowa Wola S.A. za 2021 rok
8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Huty Stalowa Wola S.A. za 2021 rok
9.Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu Huty Stalowa Wola S.A. o poniesionych w 2021 roku wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem
10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2021 rok
11.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia  korekty wyniku finansowego za lata ubiegłe
12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku
13.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HSW S.A. za 2021 rok
14.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HSW S.A. za 2021 rok,
15.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HSW S.A. za 2021 rok
16.Zamknięcie obrad

Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, na podstawie art. 406 §1  i art. 343 § 1 i 2 ksh z uwzględnieniem art. 15 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, właściciele akcji ujawnieni w rejestrze akcjonariuszy, nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania. Osoby nie wymienione w rejestrze, o którym mowa w zdaniu poprzednim, winny legitymować się pełnomocnictwem udzielonym przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. Zgodnie z art. 407 § 2 ksh, odpis wniosku objętego porządkiem obrad będzie wyłożony do wglądu od dnia 18.06.2022 r. w siedzibie Spółki, pokój nr 202.

 


 

Zarząd Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 31 stycznia 2022 roku o godz. 13.00 w Biurze PGZ S.A., przy ul. Nowy Świat 4a w Warszawie.

 Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał

4. Przyjęcie porządku obrad

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki

6. Zamknięcie obrad

Poniżej podajemy zmiany do statutu Spółki:

 1. § 29 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

Rada Nadzorcza składa się z 3 (słownie: trzech) do 6 (słownie: sześciu) członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala każdorazowo akcjonariusz – Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w formie oświadczenia woli złożonego wobec Spółki pisemnie lub elektronicznie.

 1. § 29 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

Z zastrzeżeniem § 29 ust. 3, członkowie Rady Nadzorczej, są powoływani i odwoływani, w każdym czasie, przez akcjonariusza – Polską Grupę Zbrojeniową S.A. w formie oświadczenia woli złożonego wobec Spółki pisemnie lub elektronicznie. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą dostarczenia oświadczenia do Spółki. Powołanie do składu Rady Nadzorczej następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych w odniesieniu do kandydata.

III. § 29 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

Jeżeli akcjonariusz – Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. nie wykona prawa do powołania członka Rady Nadzorczej w drodze oświadczenia w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia wygaśnięcia mandatu danego członka Rady Nadzorczej, wówczas członek Rady Nadzorczej powoływany jest przez Walne Zgromadzenie. Po upływie 30-dniowego (słownie: trzydziestodniowego) terminu wskazanego w zdaniu pierwszym, Zarząd Spółki jest obowiązany podjąć działania w celu niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu powołania członka Rady Nadzorczej.

 1. W § 29 ust. 6 pkt 7 dodaje się nowy ppkt „k” o treści:

k)złożyć egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych.

 1. § 30 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje akcjonariusz – Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w formie oświadczenia woli złożonego wobec Spółki pisemnie lub elektronicznie. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą dostarczenia oświadczenia do Spółki.

 1. § 30 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

Jeżeli akcjonariusz – Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. nie wykona prawa do powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej w drodze oświadczenia złożonego wobec Spółki, wówczas Przewodniczący Rady Nadzorczej powoływany jest zgodnie z § 29 ust. 3.

VII. § 33 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem § 33 ust. 3.

VIII. § 33 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych.

 1. § 33 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, także w sprawach, dla których Statut przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady nie zgłosi sprzeciwu. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia i uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady oraz udziału w tym głosowaniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej.

 1. § 35 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady Nadzorczej. Członek Rady może brać udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na zasadach określonych w Regulaminie Rady Nadzorczej.

 1. § 51 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

Dniem dywidendy, tj. dniem według którego ustala się uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, jest dzień podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o podziale zysku za ten rok obrotowy.

XII. § 51 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

Dywidendę wypłaca się w terminie określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia, a jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia nie określa terminu jej wypłaty, dywidenda jest wypłacana w terminie określonym przez Radę Nadzorczą. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się w okresie trzech miesięcy, licząc od Dnia dywidendy. Jeżeli Walne Zgromadzenie ani Rada Nadzorcza nie określą terminu wypłaty dywidendy, wypłata dywidendy powinna nastąpić niezwłocznie po Dniu dywidendy.”

XIII. § 52 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

Spółka prowadzi własną stronę internetową, na której zamieszczane są w szczególności wymagane przez prawo i Statut ogłoszenia Spółki. Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do akcjonariusza – Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. a także wywieszane w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników.”

XIV. W §53 dodaje się nowy ustęp 5 o treści:

Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o wartości czynności Spółki lub jej aktywów, których ma dotyczyć czynność, na której dokonanie wymagana jest zgoda organów korporacyjnych Spółki, wartość tę należy rozumieć jako wartość „netto”.

Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, na podstawie art. 406 §1  i art. 343 § 1 i 2 ksh z uwzględnieniem art. 15 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, właściciele akcji ujawnieni w rejestrze akcjonariuszy, nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania. Osoby nie wymienione w rejestrze, o którym mowa w zdaniu poprzednim, winny legitymować się pełnomocnictwem udzielonym przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. Zgodnie z art. 407 § 2 ksh, odpis wniosku objętego porządkiem obrad będzie wyłożony do wglądu od dnia 17.01.2022 r.
w siedzibie Spółki, pokój nr 202.

***

Zarząd Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 17 grudnia 2021 roku o godz. 13.00 w Biurze PGZ S.A., przy ul. Nowy Świat 4a w Warszawie.

Porządek obrad:

1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał
4.Przyjęcie porządku obrad
5.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości
6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na remont wytaczarki CNC
7.Zamknięcie obrad

Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, na podstawie art. 406 §1  i art. 343 § 1 i 2 ksh z uwzględnieniem art. 15 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, właściciele akcji ujawnieni w rejestrze akcjonariuszy, nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania. Osoby nie wymienione w rejestrze,
o którym mowa w zdaniu poprzednim, winny legitymować się pełnomocnictwem udzielonym przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. Zgodnie z art. 407 § 2 ksh, odpis wniosku objętego porządkiem obrad będzie wyłożony do wglądu od dnia 03.12.2021 r.
w siedzibie Spółki, pokój nr 202.

 


 

Zarząd Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 29 października 2021 roku o godz. 13.00 w Biurze PGZ S.A., przy ul. Nowy Świat 4a w Warszawie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20.11.2017 r., zmienionej Uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 20.12.2017 r. oraz zmienionej Uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.03.2021 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu
 7. Zamknięcie obrad

 

Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, na podstawie art. 406 §1  i art. 343 § 1 i 2 ksh z uwzględnieniem art. 15 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, właściciele akcji ujawnieni w rejestrze akcjonariuszy, nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania. Osoby nie wymienione w rejestrze,
o którym mowa w zdaniu poprzednim, winny legitymować się pełnomocnictwem udzielonym przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. Zgodnie z art. 407 § 2 ksh, odpis wniosków objętych porządkiem obrad będzie wyłożony do wglądu od dnia 15.10.2021 r. w siedzibie Spółki, pokój nr 202.

 

***

Zarząd Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 30 września 2021 roku o godz. 13.00 w Biurze PGZ S.A., przy ul. Nowy Świat 4a w Warszawie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Huty Stalowa Wola S.A. z siedzibą w Stalowej Woli z Wojskowymi Zakładami Inżynieryjnymi S.A. z siedzibą w Dęblinie w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Huty Stalowa Wola S.A., zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z połączeniem
 6. odjęcie uchwał w sprawie zakupu aktywów trwałych
 7. Zamknięcie obrad

 

 


 

Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, na podstawie art. 406 §1 i art. 343 § 1 i 2 ksh z uwzględnieniem art. 15 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, właściciele akcji ujawnieni w rejestrze akcjonariuszy, nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania. Osoby nie wymienione w rejestrze, o którym mowa w zdaniu poprzednim, winny legitymować się pełnomocnictwem udzielonym przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. Zgodnie z art. 407 § 2 ksh, odpis wniosku objętego porządkiem obrad będzie wyłożony do wglądu od dnia 15.09.2021 r. w siedzibie Spółki, pokój nr 202.

 


 

Poniżej podajemy zmiany w statucie spółki:

I.W § 2 dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu:

4. Spółka prowadzi Oddział w Dęblinie, który działa pod firmą Huta Stalowa Wola S.A. Oddział w Dęblinie, będący samodzielnym pracodawcą w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy.

II. W § 6 ust. 1 dodaje się pkt. od 57 do 84 o treści:

16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych
22.19.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy
25.72.Z Produkcja zamków i zawiasów
25.91.Z Produkcja pojemników metalowych
26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych
i nawigacyjnych
28.11.Z Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
28.25.Z Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych
28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
29.10.E Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
29.20.Z Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep
29.31.Z Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych
29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych,
z wyłączeniem motocykli
30.11.Z Produkcja statków i konstrukcji pływających
30.12.Z Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych
33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
33.15.Z Naprawa i konserwacja statków i łodzi
33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych
45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
49.41.Z Transport drogowy towarów
52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii.
III. § 8 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 269.692.811,50 (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset jedenaście złotych pięćdziesiąt groszy).
IV. Dodaje się w §8 ust.2 pkt. 11 o treści:

11) 550.615 (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy sześćset piętnaście) akcji imiennych serii K od numeru 56.284.476 do numeru 56.835.090 o wartości nominalnej 4,75 (cztery złote siedemdziesiąt pięć groszy) każda.