Zarząd Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 29 października 2021 roku o godz. 13.00 w Biurze PGZ S.A., przy ul. Nowy Świat 4a w Warszawie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20.11.2017 r., zmienionej Uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 20.12.2017 r. oraz zmienionej Uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.03.2021 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu
 7. Zamknięcie obrad

 

Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, na podstawie art. 406 §1  i art. 343 § 1 i 2 ksh z uwzględnieniem art. 15 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, właściciele akcji ujawnieni w rejestrze akcjonariuszy, nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania. Osoby nie wymienione w rejestrze,
o którym mowa w zdaniu poprzednim, winny legitymować się pełnomocnictwem udzielonym przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. Zgodnie z art. 407 § 2 ksh, odpis wniosków objętych porządkiem obrad będzie wyłożony do wglądu od dnia 15.10.2021 r.
w siedzibie Spółki, pokój nr 202.

 

***

Zarząd Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 30 września 2021 roku o godz. 13.00 w Biurze PGZ S.A., przy ul. Nowy Świat 4a w Warszawie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Huty Stalowa Wola S.A. z siedzibą w Stalowej Woli z Wojskowymi Zakładami Inżynieryjnymi S.A. z siedzibą w Dęblinie w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Huty Stalowa Wola S.A., zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z połączeniem
 6. odjęcie uchwał w sprawie zakupu aktywów trwałych
 7. Zamknięcie obrad

 

 


 

Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, na podstawie art. 406 §1 i art. 343 § 1 i 2 ksh z uwzględnieniem art. 15 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, właściciele akcji ujawnieni w rejestrze akcjonariuszy, nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania. Osoby nie wymienione w rejestrze,
o którym mowa w zdaniu poprzednim, winny legitymować się pełnomocnictwem udzielonym przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. Zgodnie z art. 407 § 2 ksh, odpis wniosku objętego porządkiem obrad będzie wyłożony do wglądu od dnia 15.09.2021 r.
w siedzibie Spółki, pokój nr 202.

 


 

Poniżej podajemy zmiany w statucie spółki:

I.W § 2 dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu:

4. Spółka prowadzi Oddział w Dęblinie, który działa pod firmą Huta Stalowa Wola S.A. Oddział w Dęblinie, będący samodzielnym pracodawcą w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy.

II. W § 6 ust. 1 dodaje się pkt. od 57 do 84 o treści:

16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych
22.19.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy
25.72.Z Produkcja zamków i zawiasów
25.91.Z Produkcja pojemników metalowych
26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych
i nawigacyjnych
28.11.Z Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
28.25.Z Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych
28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
29.10.E Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
29.20.Z Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep
29.31.Z Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych
29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych,
z wyłączeniem motocykli
30.11.Z Produkcja statków i konstrukcji pływających
30.12.Z Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych
33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
33.15.Z Naprawa i konserwacja statków i łodzi
33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych
45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
49.41.Z Transport drogowy towarów
52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii.
III. § 8 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 269.692.811,50 (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset jedenaście złotych pięćdziesiąt groszy).
IV. Dodaje się w §8 ust.2 pkt. 11 o treści:

11) 550.615 (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy sześćset piętnaście) akcji imiennych serii K od numeru 56.284.476 do numeru 56.835.090 o wartości nominalnej 4,75 (cztery złote siedemdziesiąt pięć groszy) każda.