REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  HUTA STALOWA WOLA S.A. Z SIEDZIBĄ W STALOWEJ WOLI.

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady oraz tryb zwoływania i przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Huta Stalowa Wola S.A. z siedzibą w Stalowej Woli  („Spółka”) jako organu Spółki.
 2. Walne Zgromadzenie działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Walne Zgromadzenie Spółki obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

§ 2

PRZYGOTOWANIE WALNEGO ZGROMADZENIA

 1. Przygotowanie i organizacja Walnego Zgromadzenia należy do obowiązków Zarządu.
 2. Do obowiązków Zarządu związanych ze zwołaniem i odbyciem Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
  (i) ustalenie porządku obrad, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem i Statutem Spół
  (ii) prawidłowe zawiadomienie akcjonariuszy Spółki o zwołaniu Walnego Zgromadzenia,
  (iii) sporządzenie i podpisanie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, spełniającej wymogi wynikające z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w oparciu o którą sporządzona zostanie lista obecności na Walnym Zgromadzeniu,
  (iv) zapewnienie wyłożenia listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, w lokalu Zarządu na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia,
  (v) zapewnienie protokołowania obrad i podjętych uchwał, w formie wymaganej prawem.
 3. Zarząd może powierzyć podmiotowi specjalizującemu się w obsłudze zgromadzeń właścicielskich obsługę techniczną Walnego Zgromadzenia, w szczególności w zakresie rejestracji akcjonariuszy i liczenia głosów.
 4. Zwołanie Walnego Zgromadzenia i inne związane z tym czynności dokonywane są zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami Statutu Spółki.

§ 3

UCZESTNICY WALNEGO ZGROMADZENIA

 1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze spełniający wynikające z Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki wymogi dotyczące uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
 2. Uczestnictwo przedstawicieli lub pełnomocników akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w imieniu danego akcjonariusza (w tym osób prawnych), poprzez przedstawienie stosownych oryginałów lub kopii poświadczonych przez polskiego notariusza dokumentów potwierdzających prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, co w przypadku osób prawnych oznacza m.in wypisy z rejestrów potwierdzające prawidłową reprezentację danego akcjonariusza.
 3. Pełnomocnictwo do działania w imieniu akcjonariusza powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnikami nie mogą być członkowie Zarządu ani pracownicy Spółki, z zastrzeżeniem przypadków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku zagranicznych osób prawnych, w których państwie siedziby nie są prowadzone takie odpowiednie rejestry, należy złożyć dokument stwierdzający istnienie takiego podmiotu oraz prawo jej przedstawicieli do reprezentowania takiej zagranicznej osoby prawnej.
 4. Dodatkowo, w Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć:
  4.1. Z prawem zabierania głosu, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 pkt (i) poniżej:
  (i) członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, a także – w zakresie spraw bezpośrednio związanych z kandydowaniem do Rady Nadzorczej – kandydaci do Rady Nadzorczej (jeżeli przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia ma być powołanie członka lub członków Rady Nadzorczej),
  (ii) goście zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie i eksperci, w tym biegli rewidenci oraz służby prawne i księgowe Spółki, wprowadzeni w celu przedstawienia opinii oraz wyjaśnień w sprawach objętych porządkiem obrad – w zakresie spraw wniesionych do porządku obrad, w związku z którymi zostali zaproszeni,
  (iii)notariusze sporządzający protokół z Walnego Zgromadzenia,
  4.2. Bez prawa zabierania głosu:
  (i) tłumacze,
  (ii) pracownicy obsługi technicznej i organizacyjnej Walnego Zgromadzenia.
 5. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygania spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać akcjonariuszom obecnym na Zgromadzeniu wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.
 6. Zarząd zapewnia powiadomienie członków Rady Nadzorczej oraz innych osób, które mają zostać zaproszone na Walne Zgromadzenie, o miejscu, czasie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz przekazuje materiały, które mogą być przedstawione akcjonariuszom przed tym Zgromadzeniem.
 7. Kwestie związane z uprawnieniami do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, mogą być kierowane do osoby prowadzącej obrady.
 8. Lista obecności po jej sporządzeniu (w oparciu o listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o której mowa w § 2 ust. 2 powyżej) jest podpisywana przez Przewodniczącego Zgromadzenia i wyłożona podczas Walnego Zgromadzenia. Lista obecności uzupełniana jest o osoby uprawnione, zgłaszające się w celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w trakcie jego obrad.
 9. Osoby opuszczające Walne Zgromadzenie w trakcie jego trwania powinny zgłosić ten fakt Przewodniczącemu Zgromadzenia w celu odnotowania na liście obecności.

§ 4

OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA

 1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera osoba wskazana w Statucie Spółki.
 2. Z zastrzeżeniem przypadków wynikających z Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, osoba otwierająca Walne Zgromadzenie zarządza niezwłocznie wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i przewodniczy Zgromadzeniu do czasu jego wyboru, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
 3. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia spośród dowolnej liczby osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgłoszonych przez akcjonariuszy jako kandydaci na Przewodniczącego Zgromadzenia. Każdy z akcjonariuszy może zgłosić jednego kandydata na Przewodniczącego Zgromadzenia.
 4. Niezwłocznie po jego wyborze, Przewodniczący Zgromadzenia zapewnia sporządzenie listy obecności zawierającej spis akcjonariuszy uczestniczących w obradach Walnego Zgromadzenia (co najmniej imię i nazwisko albo nazwę (firmę)), z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia, i służących im głosów.
 5. Listę obecności podpisuje Przewodniczący Zgromadzenia, który w ten sposób potwierdza prawidłowość jej sporządzenia. Podpisana lista obecności jest wyłożona do wglądu przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia.
 6. Po dokonaniu wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia i podpisaniu listy obecności Przewodniczący Zgromadzenia:
  (i) stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, na podstawie przedłożonych mu dowodów zwołania Walnego Zgromadzenia, listy obecności oraz dokumentów potwierdzających umocowanie przedstawicieli akcjonariuszy,
  (ii) przedstawia porządek obrad,
  (iii) zarządza, stosownie do potrzeb, wybór Komisji Skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.

§ 5

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA

 1. Przewodniczący Zgromadzenia kieruje obradami Walnego Zgromadzenia, rozstrzyga we wszystkich kwestiach organizacyjnych i technicznych związanych z przebiegiem Zgromadzenia, jak również zapewnia sprawny przebieg obrad oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący jest uprawniony do intepretowania niniejszego Regulaminu.
 2. Do obowiązków i uprawnień Przewodniczącego Zgromadzenia należy w szczególności:
  (i) udzielanie i odbieranie głosu uczestnikom Walnego Zgromadzenia,
  (ii) informowanie akcjonariuszy o zasadach i trybie podejmowania uchwał,
  (iii) koordynowanie prac komisji (o ile zostaną powołane) oraz personelu pomocniczego,
  (iv) zarządzanie krótkich technicznych przerw w obradach Walnego Zgromadzenia,
  (v) określanie maksymalnego czasu oraz kolejności wystąpień uczestników Zgromadzenia, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku sprzeciwu akcjonariusza co do decyzji Przewodniczącego Zgromadzenia dotyczącej maksymalnego czasu wystąpień, decyzję w tym zakresie powinno podjąć Walne Zgromadzenie w formie uchwały porządkowej; określenie maksymalnego czasu wystąpień nie może mieć na celu ograniczenia swobody wypowiedzi akcjonariuszy, a jedynie zapewnienie sprawnego przebiegu obrad,
  (vi) zapewnienie zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.
 3. Przewodniczący Zgromadzenia ma prawo odebrać głos uczestnikowi  Walnego Zgromadzenia, w przypadku gdy dana wypowiedź:
  (i) dotyczy spraw nie związanych z rozpatrywanym punktem porządku obrad,
  (ii) narusza prawo lub dobre obyczaje,
  (iii) uniemożliwia prawidłowe prowadzenie obrad.
 4. Przewodniczący Zgromadzenia ma prawo zarządzić usunięcie z sali uczestnika Walnego Zgromadzenia uporczywie naruszającego porządek w sposób uniemożliwiający obrady.
 5. Decyzje podejmowane przez Przewodniczącego Zgromadzenia w ramach jego kompetencji mają charakter ostateczny.
 6. Przewodniczący Zgromadzenia nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji z pełnionej funkcji, nie może też bez uzasadnionych powodów opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.

§ 6

PRZEBIEG OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

 1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad, po przeprowadzeniu dyskusji. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący Zgromadzenia.
 2. Każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.
 3. Po wywołaniu sprawy przewidzianej w porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia albo osoba wskazana przez Przewodniczącego Zgromadzenia zwięźle omawia daną sprawę, w szczególności przedstawia opinię Rady Nadzorczej w sprawie wniosku oraz projekt uchwały proponowanej do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie.
 4. W ramach dyskusji każdy z mówców powinien wypowiadać się wyłącznie w omawianej sprawie.
 5. Akcjonariusz ma prawo do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad do wniesienia propozycji zmian do treści projektu uchwały proponowanej do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie. Propozycja powinna być uzasadniona przez akcjonariusza. Propozycje można składać pisemnie na ręce Przewodniczącego Zgromadzenia albo ustnie do protokołu obrad, przy czym na żądanie Przewodniczącego Zgromadzenia wniosek powinien zostać złożony na piśmie na jego ręce. W propozycji należy wskazać imię i nazwisko albo nazwę (firmę) akcjonariusza, a w przypadku akcjonariusza reprezentowanego przez przedstawiciela, również imię i nazwisko przedstawiciela.
 6. Porządek głosowania nad projektami uchwały w tej samej sprawie ustala Przewodniczący Zgromadzenia, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się wnioski/poprawki do projektu uchwały, które są najdalej idące. Jeżeli nie można użyć tego kryterium wnioski głosuje się w kolejności ich zgłoszeń.
 7. Projekt uchwały powinien zostać odczytany przed rozpoczęciem głosowania. Jeżeli projekt uchwały został wydrukowany i jest dostępny dla każdego obecnego akcjonariusza, a żaden akcjonariusz nie domaga się jego odczytania w całości, Przewodniczący Zgromadzenia może zaniechać odczytywania całości projektu uchwały odwołując się do wydrukowanej treści.
 8. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zmianie kolejności rozpatrywania poszczególnych spraw zawartych w porządku obrad.
 9. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, Walne Zgromadzenie może swoją uchwałę przyjętą wcześniej zmienić albo uchylić (reasumpcja).
 10. Przewodniczący Zgromadzenia zamyka Walne Zgromadzenie po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad.
 11. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów oddanych.

§ 7

GŁOSOWANIE

 1. Przewodniczący Zgromadzenia zapewnia prawidłowość głosowania i jego zgodność, w szczególności w zakresie kworum lub wymaganej większości głosów, z odpowiednimi przepisami prawa.
 2. Głosowanie może odbywać się przy użyciu elektronicznego systemu oddawania i obliczania głosów. Wskazany system powinien zapewniać oddawanie głosów za uchwałą lub wnioskiem, albo przeciw nim, a także zapewniać odnotowanie wstrzymania się od głosu, z uwzględnieniem faktu, że akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. Przy głosowaniu tajnym, system powinien zapewniać wyeliminowanie identyfikacji sposobu głosowania przez poszczególnych akcjonariuszy.
 3. W przypadku kilkukrotnego głosowania przez akcjonariusza w zakresie jednej uchwały lub jednego wniosku, ważny będzie tylko głos oddany jako pierwszy.
 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy prawa lub Statut Spółki lub niniejszy Regulamin nie stanowią inaczej.
 5. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa i postanowień Statutu, głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie należy również zarządzić na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
 6. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej (jeżeli została powołana) oraz Przewodniczący Zgromadzenia.
 7. Akcjonariusz zgłaszający swój sprzeciw ma możliwość zgłoszenia do protokołu obrad Walnego Zgromadzenia zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

§ 8

WYBORY W SPRAWACH OSOBOWYCH

 1. Z zastrzeżeniem postanowień art. 385 § 3 i nast. Kodeksu spółek handlowych, wybory Przewodniczącego Zgromadzenia oraz inne wybory w sprawach osobowych (w tym w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej), odbywają się przez głosowanie na każdego kandydata z osobna, w kolejności alfabetycznej. Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia i przy braku sprzeciwu ze strony któregokolwiek z uczestników Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący Zgromadzenia może zarządzić głosowanie na wszystkich kandydatów łącznie.
 2. Listę kandydatów zgłoszonych przez uczestników Zgromadzenia sporządza Przewodniczący Zgromadzenia, a w przypadku wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia osoba prowadząca obrady do tego czasu.
 3. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy kolejno uzyskali największą liczbę głosów.
 4. Jeśli kandydaci otrzymają tę samą liczbę głosów, Przewodniczący Zgromadzenia zarządzi dodatkowe głosowanie celem wyłonienia wybranego.
 5. Przewodniczący Zgromadzenia ogłasza wyniki wyborów, które następnie podlegają ujawnieniu w protokole Walnego Zgromadzenia.
 6. Zasady określone w ust. 1-3 oraz 5 niniejszego paragrafu, stosuje się odpowiednio przy odwołaniach, z zastrzeżeniem, że Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały o odwołaniu ze składu lub zawieszeniu w czynnościach członka Rady Nadzorczej odrębnie w odniesieniu do każdej z zawieszanych albo odwoływanych osób.
 7. Osoby zgłaszające kandydatów na członka Rady Nadzorczej powinny zaprezentować kandydata akcjonariuszom.

§ 9

KOMISJA SKRUTACYJNA

 1. Walne Zgromadzenie może powołać Komisję Skrutacyjną, do obowiązków której należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania, sprawdzanie i ustalanie wyników głosowania, podawanie ich Przewodniczącemu Zgromadzenia oraz wykonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem głosowania. Członkowie Komisji Skrutacyjnej czuwają nad prawidłowym przebiegiem głosowań.
 2. Komisja Skrutacyjna składa się z trzech członków wybieranych spośród uczestników Zgromadzenia, o ile Walne Zgromadzenie nie wyznaczy większej liczby członków.
 3. Komisja Skrutacyjna współdziała z osobami odpowiedzialnymi za działanie elektronicznego systemu liczenia głosów, o ile system taki jest używany.
 4. Komisja Skrutacyjna zgłasza Przewodniczącemu Zgromadzenia wszelkie dostrzeżone nieprawidłowości podczas głosowania.

§ 10

PROTOKOŁY

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane. Treść i zasady sporządzania protokołu obrad Walnego Zgromadzenia regulują odpowiednie przepisy prawa.
 2. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy.
 3. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia.
 4. Protokół po jego sporządzeniu jest podpisywany przez Przewodniczącego Zgromadzenia oraz protokolanta lub – w przypadku, w którym był on sporządzany w formie aktu notarialnego – przez Przewodniczącego Zgromadzenia oraz notariusza.
 5. Zarząd prowadzi księgę protokołów obrad Walnego Zgromadzenia oraz zapewnia dostęp do dokumentów zawartych w tej księdze na zasadach określonych przez Kodeks spółek handlowych.
 6. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd dołącza do księgi protokołów.

§ 11

ODWOŁANIE WALNEGO ZGROMADZENIA

 1. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad, na wniosek uprawnionych podmiotów, umieszczono określone sprawy, lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.
 2. W innych przypadkach niż określone w ust. 1 powyżej, Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest oczywiście bezprzedmiotowe.
 3. Odwołanie oraz ewentualna zmiana terminu Walnego Zgromadzenia następuje w taki sam sposób, jak jego zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i akcjonariuszy.
 4. Odwołanie oraz zmiana terminu Walnego Zgromadzenia powinna nastąpić niezwłocznie po wystąpieniu przesłanki uzasadniającej odwołanie lub zmianę terminu, ale nie później, niż na siedem dni przed dniem Walnego Zgromadzenia.
 5. Kompetencja do odwołania Walnego Zgromadzenia przysługuje wyłącznie organowi lub osobie, która zwołała to Zgromadzenie.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa oraz postanowienia Statutu.
 2. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności Kodeksem spółek handlowych) lub Statutem Spółki, postanowień Regulaminu sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa lub Statutem Spółki nie stosuje się.
 3. Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i wchodzi w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia, chyba że Walne Zgromadzenie ustali inny termin wejścia w życie zmian.
 4. Regulamin został   zatwierdzony  uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  z dnia 28.09.2016 r.