Huta Stalowa Wola S.A. jest wiodącym producentem sprzętu wojskowego sektora obronnego. Celem Spółki jest osiągnięcie trwałej rentowności i bezpieczeństwa finansowego we wszystkich obszarach działalności biznesowej, poprzez rozwój rodzimej myśli innowacyjnej, pozyskanie transferów technologicznych, wznowienie oraz odbudowę utraconego potencjału sektora cywilnego. Ponadto istotą prowadzonej działalności jest ekspansja na dotychczasowym, jak i nowym rynku eksportowym uzbrojenia oraz umocnienie pozycji na wewnętrznym rynku.

MISJA

Misją Spółki jest zapewnienie bezpieczeństwa kraju, ukierunkowane na zaopatrywanie Sił Zbrojnych RP w innowacyjny oraz nowoczesny sprzęt. Realizacja niniejszych działań przełoży się na bezpieczeństwo i stabilność prowadzonej działalności gospodarczej. Funkcjonowanie Huty Stalowa Wola S.A. jako Spółki należącej do Skarbu Państwa, działającej w realiach Prawa Zamówień Publicznych, jak również rynkowych uwarunkowań, zapewnić powinno poczucie stabilności zatrudnienia wśród pracowników.

Bezpieczeństwo dzisiaj i jutro

WIZJA

Wizja Spółki bazuje na wieloletnim doświadczeniu oraz uznaniu za priorytetowe działań zmierzających do rozwoju i innowacyjności oferowanych wyrobów. Zaufanie do produktów zobowiązuje do ciągłego doskonalenia i osiągania najwyższej jakości zapewniającej wzrost wartości firmy przekładającej się na sukces w biznesie.

Lider sektora obronnego i cywilnego, wyznaczający trendy w odpowiedzi na potrzeby współczesnych Sił Zbrojnych RP a także innych Klientów oraz umocnienie pozycji na rynku wewnętrznym i pozyskanie rynku zagranicznego.

WARTOŚCI

Huta Stalowa Wola S.A. jest Spółką posiadającą długoletnią tradycję w zakresie przemysłu obronnego. Ponadto dysponuje doświadczeniem w przemyśle cywilnym jako producent maszyn budowlanych. HSW S.A. jako wiodący producent artyleryjskiego sprzętu wojskowego oraz opancerzonych transporterów gąsiennicowych, posiada rozpoznawalną markę, kierując się w swojej działalności wartościami i standardami, które wyróżniają Spółkę na tle przedsiębiorstw konkurencyjnych, tj.:

Orientacja na Pracownika

 • zapewniamy pracownikom stabilne warunki zatrudnienia,

 • umożliwiamy szkolenia i rozwój,

 • zatrudniamy wykwalifikowanych specjalistów i fachowców.

Orientacja na Klienta

 • rzetelny i zaufany partner biznesowy,

 • profesjonalne podejście,

 • bieżąca analiza rynku w celu dostosowania wyrobów i wprowadzenie rozwiązań adekwatne do oczekiwań oraz potrzeb klientów,

 • partnerskie warunki współpracy.

Konkurencyjność

 • HSW S.A – marka z wieloletnia tradycją,
 • doskonalenie oferty produktowej i narzędzia jej wdrażania,
 • wyznawane wartości etyczne,
 • innowacyjność technicznych rozwiązań oferowanych wyrobów.

Współpraca z lokalnym środowiskiem

 • zaangażowanie w rozwój i wspieranie społeczności lokalnej,
 • aktywne wspomaganie inicjatyw charytatywnych, kulturalnych i edukacyjnych,
 • dbanie o środowisko naturalne.

CSR

Huta Stalowa Wola S.A. należąc do grona największych firm zajmujących się produkcją sprzętu dla Wojska Polskiego posiada świadomość dużego wpływu, jaki wywiera na swoje otoczenie biznesowe: środowisko naturalne, gospodarkę lokalną, sytuację makroekonomiczną regionu, jak też i kraju, oraz swoich interesariuszy: klientów, pracowników, akcjonariuszy, społeczności lokalnych, dostawców, przedstawicieli władz oraz instytucji. Realizując swoje cele biznesowe HSW S.A. stara się postępować zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu.

Huta Stalowa Wola S.A. w sierpniu 2019 r. przyjęła dokument pn. „Huta Stalowa Wola S.A. dla otoczenia. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu”, który stanowi podstawę prowadzenia transparentnej polityki i usystematyzowania działań z zakresu CSR. HSW S.A. zamierza stać się przedsiębiorstwem stawianym za wzór polskiej firmy odpowiedzialnej społecznie. W praktyce oznacza to wdrażanie działań, które sprostają zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju i przyczynią się do takiego rozwoju na każdym z trzech poziomów aktywności Spółki: gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Dlatego realizując powyższe zasady CSR HSW S.A. planuje włączać się w szereg inicjatyw podejmowanych przez społeczność lokalną, organizacje pożytku publicznego i stowarzyszenia, a także w pomoc charytatywną. Spółka zamierza kontynuować obrany kierunek, tj. inicjować wiele działań, wspierać i brać udział w organizowanych przez instytucje przedsięwzięciach, szczególnie mających na uwadze dobro społeczności lokalnej, promocję sportu i zdrowia. Jednocześnie czyniąc starania odnoszące się do budowy świadomości marki HSW S.A. jako podmiotu zaangażowanego społecznie i zainteresowanego zaspokajaniem potrzeb otoczenia lokalnego nie tylko w wymiarze biznesowym. Aktywność ta ma na celu wsparcie pozytywnego nastawienia do marki HSW S.A. Społeczność lokalna oraz otoczenie bliższe i dalsze oczekuje, że Huta Stalowa Wola S.A., jako duży pracodawca, podmiot strategiczny na skalę lokalną, jak i krajową, którego misja powiązana jest z dobrem społecznym (bezpieczeństwem kraju), będzie aktywna na tym polu i będzie wspierać inicjatywy zbieżne z celami Spółki.
.