KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
dla Akcjonariuszy Huty Stalowa Wola S.A.
i Pełnomocników Akcjonariuszy

 

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) dalej zwanym RODO, Huta Stalowa Wola informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Huta Stalowa Wola S.A. z  siedzibą w Stalowej Woli (37-450) przy ul. gen. Tadeusza Kasprzyckiego 8, zwana dalej „HSW S.A.”, „Administrator”.

2. Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych jest Administrator Danych Osobowych. Kontakt do Administratora Danych Osobowych: tel. +48 (15) 813-47-93 oraz e-mail: rodo @ hsw pl.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach zrealizowania uprawnień lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa określonych w Kodeksie Spółek Handlowych (Dz.U. z 2017r. poz. 1577 z późn. zm.), w szczególności art. 341 par 1, art. 362 par 1 pkt. 8, art. 406, art. 407, Statucie spółki oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO , tj. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. f  RODO, tj. realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora.

4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji obowiązku wynikającego z art. 341 Kodeksu Spółek Handlowych i wprowadzenia Pani/Pana danych osobowych do księgi akcyjnej. W przypadku, gdy odmawia Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych obowiązek ten nie może być zrealizowany.

5. Kategoria danych osobowych zawartych w księdze akcyjnej: imię, nazwisko akcjonariusza i/lub pełnomocnika akcjonariusza, adres , PESEL, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (celem jednoznacznej identyfikacji akcjonariuszy).

6. Odbiorcami danych osobowych mogą być akcjonariusze – każdy akcjonariusz może przeglądać księgę akcyjną i żądać wydania mu odpisu z księgi, organy ścigania, służby skarbowe i inne służby kontrolne oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

7. Zbiór danych osobowych jest prowadzony w formie elektronicznej i papierowej.

8. Dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia Księgi Akcyjnej HSW S.A. oraz po upływie jej zamknięcia w zakresie i terminie określonym ustawowo, w tym przepisami dotyczącymi przechowywania dokumentacji akcjonariatu.

9. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych.

10. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora
•  dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
•  wnoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
•  przenoszenia danych,
•  cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
•  wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego

11. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.