Zarząd Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023 roku o godz. 13:00 w Biurze PGZ S.A., przy ul. Nowy Świat 4a w Warszawie.

 Porządek obrad:
1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał
4.Przyjęcie porządku obrad
5.Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy praw poboru akcji
6.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego HSW S.A.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
8.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia aktywów trwałych
9.Zamknięcie obrad

Poniżej podajemy zmiany w Statucie Spółki:

  1. Dodaje się ust. 6 w § 2 o następującej treści:
  2. Spółka prowadzi Oddział w Stalowej Woli, który działa pod firmą Huta Stalowa Wola S.A. Oddział I w Stalowej Woli, będący samodzielnym pracodawcą w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy.
  3. Nadaje się nową treść § 8 ust. 1:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 324 946 782,75 zł (słownie: trzysta dwadzieścia cztery miliony dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa 75/100) złotych.

III. Dodaje się w § 8 w ust. 2 pkt 12 o treści:
12) 11 632 415 (słownie: jedenaście milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące czterysta piętnaście) akcji imiennych serii L od numeru 56 835 091 do numeru 68 467 505 o wartości nominalnej 4,75 zł (cztery złote siedemdziesiąt pięć groszy) każda.

Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, na podstawie art. 406 §1  i art. 343 § 1 i 2 ksh z uwzględnieniem art. 15 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, właściciele akcji ujawnieni w rejestrze akcjonariuszy, nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania. Osoby nie wymienione w rejestrze, o którym mowa w zdaniu poprzednim, winny legitymować się pełnomocnictwem udzielonym przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. Zgodnie z art. 407 § 2 ksh, odpis wniosku objętego porządkiem obrad będzie wyłożony do wglądu od dnia 15.06.2023 r. w siedzibie Spółki, pokój nr 202.