Zarząd Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku
z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 05 stycznia 2024 roku o godz. 1200 w Biurze PGZ S.A., przy ul. Nowy Świat 4a w Warszawie.

 Porządek obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał
  4. Przyjęcie porządku obrad
  5. Podjęcie uchwał w sprawie zbycia aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji
  6. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia aktywów trwałych
  7. Zamknięcie obrad