Zarząd Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku
z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 19 marca 2024 roku o godz. 1300
w Biurze PGZ S.A., przy ul. Nowy Świat 4a w Warszawie.

 Porządek obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał
  4. Przyjęcie porządku obrad
  5. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego
  6. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia aktywów trwałych
  7. Zamknięcie obrad

Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, na podstawie art. 406 §1  i art. 343 § 1 i 2 ksh z uwzględnieniem art. 15 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, właściciele akcji ujawnieni w rejestrze akcjonariuszy, nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania. Osoby nie wymienione w rejestrze, o którym mowa w zdaniu poprzednim, winny legitymować się pełnomocnictwem udzielonym przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. Zgodnie z art. 407 § 2 ksh, odpis wniosku objętego porządkiem obrad będzie wyłożony do wglądu od dnia 12.03.2024 r. w siedzibie Spółki, pokój nr 202.