Zarząd Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2023 roku o godz. 13.00 w Biurze PGZ S.A., przy ul. Nowy Świat 4a w Warszawie.

 Porządek obrad:
1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Huty Stalowa Wola S.A. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2022 rok.
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Huty Stalowa Wola S.A. za 2022 rok.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Huty Stalowa Wola S.A. za 2022 rok.
8.Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu Huty Stalowa Wola S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2022.
9.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2022 rok.
10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów HSW S.A. z wykonania obowiązków w 2022 roku.
11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki przejętej Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 do 30.11.2021 roku.
12.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HSW S.A. za 2022 rok.
13.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HSW S.A. za 2022 rok.
14.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HSW S.A. za 2022 rok.
15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z własnością zlokalizowanej na niej nieruchomości budynkowej.
16.Podjęcie uchwał w sprawie nabycia aktywów trwałych.
17.Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, na podstawie art. 406 §1  i art. 343 § 1 i 2 ksh z uwzględnieniem art. 15 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, właściciele akcji ujawnieni w rejestrze akcjonariuszy, nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania. Osoby nie wymienione w rejestrze, o którym mowa w zdaniu poprzednim, winny legitymować się pełnomocnictwem udzielonym przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. Zgodnie z art. 407 § 2 ksh, odpis wniosku objętego porządkiem obrad będzie wyłożony do wglądu od dnia 18.06.2023 r. w siedzibie Spółki, pokój nr 202.