Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Huty Stalowa Wola S.A. ze Spółką Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A.

Zarząd Huty Stalowa Wola S.A. z siedzibą w Stalowej Woli, przy ul. gen. T. Kasprzyckiego 8, 37‑450 Stalowa Wola, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004324, NIP 8650004194, REGON 830005443 o kapitale zakładowym 267.077.390,25 zł, opłaconym w całości (dalej Spółka Przejmująca) po raz pierwszy zawiadamia Akcjonariuszy o zamiarze powzięcia Uchwały o połączeniu ze Spółką Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. z siedzibą w Dęblinie przy ul. 15 P.P. „Wilków” 3, 08-530 Dęblin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000294345, o kapitale zakładowym w wysokości 7.000.000 zł opłaconym w całości, REGON 000173261, NIP 7160005292 (dalej Spółka Przejmowana).

Zgodnie z art.500 § 21 ksh, Uzgodniony przez Zarządy obu łączących się Spółek, Plan Połączenia wraz z Załącznikami (dalej: Plan Połączenia) udostępniony jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej, pod adresem www.hsw.pl oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej, pod adresem www.wzinz.com.pl co najmniej do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej, podejmujących decyzję o połączeniu.

Zgodnie z art. 505 § 1 ksh Akcjonariusze łączących się Spółek, mogą zapoznać się z dokumentami od dnia 30.08.2021 r. w dni robocze, w godz. 9:00-14:00 w siedzibach Spółek.

Połączenie odbędzie się w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ksh., tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej poprzez emisję akcji serii K, które Spółka Przejmująca przyzna Akcjonariuszom Spółki Przejmowanej. W wyniku połączenia Akcjonariusze Spółki Przejmowanej staną się Akcjonariuszami Spółki Przejmującej z dniem połączenia, tj. z dniem wpisania połączenia Spółek do Rejestru Przedsiębiorców właściwego wg siedziby Spółki Przejmującej.