Huta Stalowa Wola S.A.
z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. gen. Tadeusza Kasprzyckiego 8
ogłasza pierwszy pisemny przetarg nieograniczony ofertowy na łączną sprzedaż trzech nieruchomości:

1. Prawa użytkowania wieczystego działki nr ewid. 165/40 o pow. 0,2411 ha położonej w Stalowej Woli w obrębie nr 6-HSW, Lasy Państwowe, objętej księgą wieczystą KW nr TB1S/00015380/5 wraz z własnością budynku biurowego nr inw. 001- 00143 o powierzchni użytkowej 2353,1 m2 zlokalizowanego na wymienionej działce.
cena wywoławcza wynosi 2.110.000,00 złotych netto
(słownie: dwa miliony sto dziesięć tysięcy złotych)

2. Prawa użytkowania wieczystego działki nr ewid. 165/16 o pow. 0,0893 ha położonej w Stalowej Woli w obrębie nr 6-HSW, Lasy Państwowe, objętej księgą wieczystą KW nr TB1S/00015380/5 wraz z własnością budowli,  Drogi wewnętrznej nr inw. 243-00203 o nawierzchni asfaltowej i powierzchni 515 m2 zlokalizowanej na wymienionej działce.
cena wywoławcza wynosi 80.000,00 złotych netto
(słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych)

3. Prawa użytkowania wieczystego działki nr ewid. 165/126 o pow. 0,6005 ha położonej w Stalowej Woli w obrębie nr 6-HSW, Lasy Państwowe, objętej księgą wieczystą KW nr TB1S/00015380/5 wraz ze składnikami  Roślinnymi, tj. pojedynczymi drzewami.
cena wywoławcza wynosi 610.000,00 złotych netto
(słownie: sześćset dziesięć tysięcy złotych)

Oferta powinna obejmować zakup łącznie trzech ww. nieruchomości.
Huta Stalowa Wola S.A. (dalej zwana „HSW S.A.”) nie dopuszcza możliwości składania ofert wyłącznie na jedną lub dwie nieruchomości.

 

Cena wywoławcza łącznie dla trzech nieruchomości wynosi 2.800.000,00 złotych netto

(słownie: dwa miliony osiemset tysięcy złotych)

 

I. Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu oraz warunków związanych z przetargiem zainteresowani mogą uzyskać w siedzibie HSW S.A., pod adresem https://www.hsw.pl/ogloszenia/sprzedaz-srodkow-trwalych/ oraz numerem telefonu (15) 813 52 66. Nieruchomości można oglądać także w każdym dniu roboczym od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00, zgłaszając  się do Zespołu Infrastruktury i Administracji HSW S.A., 37-450 Stalowa Wola, ul. gen. Tadeusza Kasprzyckiego 8.

II. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. Wpłacenie wadium w walucie polskiej w wysokości 280.000,00 zł netto (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych), co stanowi 10% łącznej ceny wywoławczej, na konto bankowe HSW S.A. mBANK S.A. nr rachunku: 61 1140 1094 0000 2033 1700 1051, do dnia 10 kwietnia 2024 r.
2. Złożenie kompletnej i bezwarunkowej oferty na zakup nieruchomości w Biurze Infrastruktury i Inwestycji HSW S.A. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na nieruchomości” w terminie do dnia 12 kwietnia 2024 r., tj. 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia o przetargu.

III. Oferta na nabycie wymienionych nieruchomości powinna zawierać:
– podstawowe dane o oferencie (imię i nazwisko, adres, firmę, siedzibę, dane kontaktowe – telefon, fax, e-mail),
– aktualny wyciąg z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
– osoby fizyczne przystępujące do przetargu (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej obowiązane są złożyć pisemne  oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, po cenie zaoferowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu,
– datę sporządzenia oferty,
– przedmiot oferty,
– oferowaną w polskich złotych cenę nabycia nieruchomości nie niższą niż cena wywoławcza, sposób jej zapłaty,
– dowód wpłacenia wadium,
– datę ważności oferty, nie krótszą niż 6 m-cy,
– podpis osób upoważnionych do reprezentacji Oferenta.
Uwaga: kopie dokumentów powinny być poświadczone „za zgodność z oryginałem”

IV. Inne postanowienia.
– HSW S.A. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, prowadzenia dalszych negocjacji z oferentami, przedłużenia terminu do składania ofert, odstąpienia w każdym czasie od wyboru oferenta, unieważnienia  przetargu w całości lub części bez podania przyczyny,
– warunkiem zbycia nieruchomości HSW S.A. jest uzyskanie wszystkich niezbędnych i wymaganych zgód korporacyjnych Organów Spółki, a także nieskorzystanie z prawa pierwokupu działki o nr ewid. 165/126 przez Prezydenta Miasta Stalowa Wola,
– do ceny nabycia nieruchomości doliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
– wadium przepada na rzecz HSW S.A., jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej,
– wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone przelewem niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty,
– wadium złożone przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia,
– wadium przepadnie na rzecz HSW S.A., jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy kupna sprzedaży,
– pisemne zawiadomienie oferenta o przyjęciu oferty stanowi zobowiązanie do zawarcia umowy notarialnej,
– w razie gdy kilku oferentów zaoferowało tę sama lub zbliżoną cenę, przetarg będzie kontynuowany w formie złożenia kolejnej oferty lub licytacji o czym oferenci zostaną powiadomieni odrębnie,
– oferent przystępuje do przetargu na łącznie trzy nieruchomości, wyklucza się składanie ofert częściowych na jedną lub dwie nieruchomości,

V. Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w terminie 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Niezwłocznie w terminie do 30 dni po zakończeniu przetargu jego uczestnicy zostaną pisemnie powiadomieni o jego wynikach.

POBIERZ

Ogłoszenie do pobrania