Huta Stalowa Wola S.A.
z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. gen. Tadeusza Kasprzyckiego 8

 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż:

Prawa własności do nieruchomości budynkowej, budynku hali produkcyjno-remontowej z częścią biurową o nr inw. 00100354 i powierzchni użytkowej 1277,8 m2, dawny budynek warsztatowy Elektrotechniki i Automatyki HSW oraz wiaty metalowej o pow. zabudowy 166,8 m2 oraz prawa do użytkowania wieczystego gruntu działki nr ewid. 102/328 o powierzchni 2184 m2 położonej w Stalowej Woli w obrębie nr 6-HSW, Lasy Państwowe, objętej księgą wieczystą KW nr TB1S/00031845/1;

Cena wywoławcza wynosi 1.700.000,00 złotych netto.

(słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych netto)

I.   Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu oraz warunków związanych z przetargiem zainteresowani mogą uzyskać w siedzibie HSW S.A., pod adresem https://www.hsw.pl/ogloszenia/sprzedaz-srodkow-trwalych/ oraz numerem telefonu (15) 813 52 66. Nieruchomości można oglądać także w każdym dniu roboczym od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00, zgłaszając się do Zespołu Infrastruktury i Administracji HSW S.A., 37-450 Stalowa Wola, ul. gen. Tadeusza Kasprzyckiego 8.

II.    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  1. Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto na konto mBANK S.A. nr rachunku: 61 1140 1094 0000 2033 1700 1051.
  2. Złożenie kompletnej i bezwarunkowej oferty w Biurze Infrastruktury i Inwestycji HSW S.A. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na nieruchomości” w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia o przetargu.

III.   Oferta na nabycie wymienionych nieruchomości powinna zawierać:

– podstawowe dane o oferencie (imię i nazwisko, adres, firmę, siedzibę, dane kontaktowe – telefon, fax, e-mail),
– aktualny wyciąg z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
– osoby fizyczne przystępujące do przetargu (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, po cenie zaoferowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu,
– datę sporządzenia oferty,
– przedmiot oferty,
– oferowaną w polskich złotych cenę nabycia nieruchomości nie niższą niż cena wywoławcza,  sposób jej zapłaty,
– dowód wpłacenia wadium,
– datę ważności oferty, nie krótszą niż 6 m-cy,
– podpis osób upoważnionych do reprezentacji Oferenta.

Uwaga: kopie dokumentów powinny być poświadczone „za zgodność z oryginałem”

IV.     Inne postanowienia.

– HSW S.A. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, prowadzenia dalszych negocjacji z oferentami, przedłużenia terminu do składania ofert, odstąpienia w każdym czasie od wyboru oferenta, unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn,
– Warunkiem zbycia nieruchomości będącej własnością HSW S.A. jest uzyskanie wszystkich niezbędnych i wymaganych prawem zgód korporacyjnych Organów Spółki, a także nieskorzystanie z prawa pierwokupu nieruchomości działki o nr ewid. 102/328 zabudowanej budynkiem hali przez firmę Przedsiębiorstwo Pomiarów i Automatyki PiA-ZAP Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach.
– do ceny nabycia nieruchomości doliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
– wadium przepada na rzecz HSW S.A., jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej,
– wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone przelewem niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty,
– wadium złożone przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia,
– wadium przepadnie na rzecz HSW S.A., jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy kupna sprzedaży,
– pisemne zawiadomienie oferenta o przyjęciu oferty stanowi zobowiązanie do zawarcia umowy notarialnej,
– w razie gdy kilku oferentów zaoferowało tę sama lub zbliżoną cenę, przetarg będzie kontynuowany w formie licytacji o czym oferenci zostaną powiadomieni odrębnie,

V.   Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w terminie 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Niezwłocznie po zakończeniu przetargu jego uczestnicy zostaną pisemnie powiadomieni o jego wynikach.
 

VI.   Dokumentacja fotograficzna nieruchomości