OGŁOSZENIE

W związku ze wskazywaniem przez Akcjonariuszy Huty Stalowa Wola S.A. zgłaszających się do Punktów Usług Maklerskich (PUM) zlokalizowanych w Oddziałach PKO BP, numerów rachunku bankowego do Rejestru Rynku Niepublicznego, na który zostaną przekazane środki pieniężne z tytułu dywidendy za rok obrotowy 2020, informujemy, iż:

  1. w przypadku wskazania rachunku bankowego przed datą wypłaty I transzy środków z tytułu dywidendy, tj. przed dniem 30 lipca 2021 r., BM PKO BP dokona przelewu I i II transzy dywidendy automatycznie na wskazany przez Akcjonariusza rachunek bankowy;
  2. w przypadku wskazania rachunku bankowego po dacie wypłaty I transzy środków z tytułu dywidendy, tj. po dniu 30 lipca 2021 r., a przed dniem wypłaty II transzy, tj. przed dniem 30 sierpnia 2021 r., BM PKO BP dokona przelewu dywidendy automatycznie na wskazany przez Akcjonariusza rachunek bankowy jedynie odnoście II transzy. Odnośnie wypłaty I transzy, Akcjonariusze wskazując w PUM numer rachunku bankowego winni złożyć dyspozycję jej przelewu;
  3. w przypadku wskazania rachunku bankowego po dacie wypłaty II transzy środków z tytułu dywidendy, tj. po dniu 30 sierpnia 2021 r., BM PKO BP nie dokona automatycznie przelewu I i II transzy dywidendy na wskazany przez Akcjonariusza rachunek bankowy, a jedynie na podstawie dyspozycji wypłaty złożonej przez Akcjonariusza przy wskazywaniu w PUM numeru rachunku bankowego.

Akcjonariusze HSW S.A. powinni złożyć dyspozycję wypłaty środków pieniężnych w postaci przelewu bankowego lub bezpośrednio w kasie bankowej.

Dodatkowe informacje będą udzielane pod numerem telefonu: 15 813 65 65, 15 813 47 23 oraz adresem poczty elektronicznej: akcje @ hsw pl.

 


OGŁOSZENIE

Celem uzyskania dywidendy za rok obrotowy 2020, Akcjonariusze Spółki uprawnieni do jej wypłaty, winni w Punktach Usług Maklerskich (PUM) zlokalizowanych w Oddziałach PKO BP, wskazać numer rachunku bankowego do Rejestru Rynku Niepublicznego, na który zostaną przekazane środki pieniężne z tytułu dywidendy za ubiegły rok obrotowy.

W związku z powyższym, zarówno Akcjonariusze fizyczni jak i Akcjonariusze instytucjonalni, zobowiązani są do osobistego stawiennictwa w Oddziale PKO BP celem dokonania przedmiotowej czynności.

Powyższe dotyczy również Akcjonariuszy Spółki, którzy w przyszłości w wyniku zdematerializowania akcji HSW S.A. i wpisania do rejestru akcjonariuszy Huty Stalowa Wola S.A. będą chcieli w pełni korzystać z praw wynikających z bycia ich właścicielami.

Lista Punktów Usług Maklerskich (PUM) dostępna jest na stronie internetowej: https://www.bm.pkobp.pl/o-nas/placowki/.

Dodatkowe informacje będą udzielane pod numerem telefonu: 15 813 65 65, 15 813 47 23 oraz adresem poczty elektronicznej: akcje@hsw.pl.


 

OGŁOSZENIE
Zarządu Huty Stalowa Wola S.A.
o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2020

Zarząd Huty Stalowa Wola S.A. z siedzibą w Stalowej Woli, pod adresem: 37-450 Stalowa Wola, ul. gen. Tadeusza Kasprzyckiego 8 informuje, iż dnia 30 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie HSW S.A., podjęło Uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2020.

  1. Uprawnionymi do wypłaty dywidendy są Akcjonariusze, którzy do dnia 28 czerwca 2021 r., złożyli w siedzibie Spółki dokumenty akcji HSW S.A. w związku z prowadzonym procesem dematerializacji.
  2. Kwota dywidendy przypadająca na jedną uprawnioną akcję, wynosi 0,554202845 zł.
  3. Wypłata dywidendy za rok obrotowy 2020 na podstawie danych zawartych w rejestrze akcjonariuszy HSW S.A., nastąpi zgodnie z Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HSW S.A., tj.:
  • I transza – w dniu 30 lipca 2021 r.;
  • II transza – w dniu 30 sierpnia 2021 r.

Wypłata dywidendy dokonywana będzie przez podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy Huty Stalowa Wola S.A., tj. Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie.

Zgodnie z informacją zawartą na stronie internetowej Spółki: www.hsw.pl, od dnia 05 lipca 2021 r. w Punktach Usług Maklerskich (PUM) zlokalizowanych w Oddziałach PKO BP, również w Stalowej Woli, prowadzona jest obsługa Akcjonariuszy.

W celu wypłaty dywidendy za rok 2020, w wyżej wymienionych Punktach, można składać dyspozycje wypłaty przelewem środków z Rejestru Rynku Niepublicznego wraz podaniem numeru rachunku bankowego, jak również można będzie dokonać wypłat w kasie.

W przypadku wypłaty w gotówce znacznych kwot dywidendy, wypłatę należy uzgodnić wcześniej z Odziałem, w którym planowana jest wypłata środków.

Wyżej wymienione ograniczenie nie odnoszą się do przelewów bezgotówkowych na rachunki bankowe.