Zarząd Huty Stalowa Wola S.A. z siedzibą w Stalowej Woli, pod adresem: 37-450 Stalowa Wola, ul. gen. Tadeusza Kasprzyckiego 8 informuje, iż dnia 29 listopada 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, podjęło Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Spółki, którego regulacje wprowadziły wymogi w zakresie obrotu akcjami Huty Stalowa Wola S.A. Wprowadzone zmiany zostały zarejestrowane w dniu 2 lutego 2024 r. przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Zgodnie z § 15 ust. 3 i 4 Statutu, zbycie akcji wymaga zgody Zarządu Spółki, udzielanej
pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

Akcjonariusz zamierzający zbyć swoje akcje zgłasza na piśmie Zarządowi swój zamiar
wraz ze wskazaniem potencjalnego nabywcy.

Odmowa Zarządu Spółki w przedmiocie wnioskowanego zbycia akcji nie wymaga uzasadnienia. Jeżeli Zarząd odmawia udzielenia zgody, zobowiązany jest w terminie dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru zbycia akcji, wskazać innego nabywcę oraz cenę nabycia. Cena nabycia wskazywana przez Zarząd nie może być wyższa od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.  Termin zapłaty nie może być dłuższy niż 4 tygodnie od wskazania nabywcy przez Zarząd.

Wobec powyższego, Akcjonariusz mający zamiar zbyć akcje imienne Huty Stalowa Wola S.A. (odpłatnie, np. umowa sprzedaży, lub nieodpłatnie, np. umowa darowizny) zobowiązany jest złożyć:

– Wniosek o wyrażenie zgody przez Zarząd Huty Stalowa Wola S.A., na sprzedaż/darowiznę akcji imiennych Spółki (wzór do pobrania),

Wnioskodawcy mogą złożyć powyższe dokumenty :

  1. osobiście w siedzibie Spółki, pod adresem 37-450 Stalowa Wola, ul. gen. Tadeusza Kasprzyckiego 8,
  2. przez Pełnomocnika w siedzibie Spółki, po dołączeniu pełnomocnictwa do działania
    w imieniu i na rzecz Akcjonariusza, udzielonego w formie pisemnej,
    z podpisem uprawnionego Akcjonariusza poświadczonym notarialnie (podpis Akcjonariusza złożony w obecności notariusza) lub udzielonego w formie aktu notarialnego, po okazaniu dowodu osobistego Pełnomocnika,
  3. wysyłając listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres siedziby Spółki.

Informacje dotyczące składania dokumentów i podjętych decyzji w przedmiocie rozpatrzenia złożonych wniosków będą udzielane przez Biuro Zarządu i Nadzoru Właścicielskiego Spółki pod numerem telefonu: (15) 813 65 65; 813 53 45.

Wniosek o wyrażenie zgody przez Zarząd HSW S.A. na sprzedaż/darowiznę akcji imiennych Spółki

Pobierz

Ogłoszenie

Pobierz