Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1798) w związku z art. 43 Ustawy z dnia 15 maja 2020 r. (Dz.U.2020.875) wprowadza do polskiego porządku prawnego obowiązkową dematerializację akcji spółek nie będących spółkami publicznymi.

Powyższe oznacza zmianę dotychczasowej formy akcji z papierowej na zapis w systemie teleinformatycznym oraz wprowadzenie pojęcia akcji rejestrowych. Dematerializacja zakłada istnienie elektronicznego rejestru akcjonariuszy, w którym ujawnione zostaną akcje rejestrowe oraz wszelkie prawa z nimi związane. Rejestr akcjonariuszy, który zastąpi księgę akcyjną prowadzoną przez Hutę Stalowa Wola S.A., będzie prowadzić podmiot wybrany z listy uprawnionych (mających licencję KNF) podmiotów do prowadzenia rachunków papierów wartościowych.

Wyboru podmiotu dokona Walne Zgromadzenie Spółki w drodze Uchwały. Z wybranym podmiotem Spółka zawrze umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy. W dalszej kolejności, Spółka pięciokrotnie wezwie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Złożenie dokumentów akcji, jest wymogiem koniecznym dla ujawnienia w rejestrze akcjonariuszy. Wraz ze złożeniem dokumentów akcji w Spółce, akcjonariusz uzyska pisemne pokwitowanie złożenia dokumentu. Stosowne wezwania ukażą się na stronie internetowej Spółki, tj. www.hsw.pl, w zakładce „Dla Akcjonariuszy” oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Po zebraniu dokumentów akcji, Spółka przekaże odpowiednie informacje do podmiotu prowadzącego rejestr.

Dnia 01 marca 2021 r. utracą moc prawną papierowe dokumenty akcji, a uzyskają ją zapisy w rejestrze akcjonariuszy.

Harmonogram procesu dematerializacji akcji przedstawia się następująco:

  1. Podjęcie Uchwały przez Walne Zgromadzenie o wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy:
  • do dnia 30 września 2020 r.
  1. Zawarcie umowy z podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy:
  • do dnia 30 września 2020 r.
  1. 5-krotne wezwanie akcjonariuszy do składania w Spółce papierowych dokumentów akcji:
  • pierwsze wezwanie do dnia 30 września 2020 r., następnie kolejne cztery wezwania w odstępach nie krótszych niż 2 tygodnie i nie dłuższych niż miesiąc.
  1. Utrata mocy przez papierowe dokumenty akcji:

z dniem 01 marca 2021 r.