MEMORANDUM INFORMACYJNE
spółki pod firmą
HUTA STALOWA WOLA SPÓŁKA AKCYJNA

Memorandum Informacyjne zostało sporządzone w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 550.615 (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy sześćset piętnaście) nieuprzywilejowanych akcji imiennych serii K spółki pod firmą Huta Stalowa Wola Spółka Akcyjna z siedzibą w Stalowej Woli o wartości nominalnej jednej akcji 4,75 złotych (słownie: cztery złote i 75/100), za cenę emisyjną jednej akcji w wysokości 18,25 złotych (słownie: osiemnaście złotych i 25/100) za jedną akcję Spółki Przejmującej, emitowanej w ramach emisji. Łączna wartość nominalna Emisji Połączeniowej wyniesie nie więcej niż 2.615.421,25 złotych (słownie: dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych i 25/100), a łączna jej wartość będzie wynosić nie więcej niż 10.048.723,75 złotych (słownie: dziesięć milionów czterdzieści osiem tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote i 75/100).

Memorandum Informacyjne stanowi jednolity dokument w rozumieniu art. 6 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz.U. L 168 z 30.6.2017, str. 12‑82).

Memorandum Informacyjne zostało przygotowane w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Prospektowym i Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2019/980 z dnia 14 marca 2019 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w odniesieniu do formatu, treści, weryfikacji i zatwierdzania prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym, i uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 (Dz.U. L 166 z 21.6.2019, str. 26–176).

Zgodnie z brzmieniem art. 31 zb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020 poz. 1842), w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w okresie obowiązywania tych stanów oraz w okresie miesiąca po ich odwołaniu, nie stosuje się wymogu zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 38b ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Emisja Połączeniowa jest przeprowadzona z wykorzystaniem tego uprawnienia.