REGULAMIN WYPŁATY DYWIDENDY
ZA 2019 ROK

 

Niniejszy Regulamin określa zasady wypłaty dywidendy dla uprawnionych akcjonariuszy Huty Stalowa Wola S.A., za rok obrotowy 2019.

 

§ 1

1. Dnia 30 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huty Stalowa Wola S.A. podjęło Uchwałę Nr 6/2020 w sprawie wypłaty dywidendy dla uprawnionych akcjonariuszy Spółki, ustalając dniem dywidendy dzień 30 czerwca 2020 r.

2. Kwota dywidendy przypadającej na jedną uprawnioną akcję, wynosi 0,40 zł.

3. Uprawnionymi do wypłaty dywidendy są akcjonariusze, którzy w dniu dywidendy, tj. dnia 30 czerwca 2020 r. byli wpisani do Księgi Akcyjnej Spółki.

§ 2

Wypłata dywidendy będzie realizowana z uwzględnieniem zapisu art. 343 i art. 348 Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U.2019.505, z późn. zm.), a także stanowiska Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie określenia dnia wypłaty dywidendy.

§ 3

1. Wypłacane akcjonariuszom kwoty dywidendy będą pomniejszane o zryczałtowany podatek dochodowy, który będzie naliczany, pobierany i odprowadzany przez płatnika, tj. HSW S.A., według aktualnie obowiązującej stawki wynikającej z przepisów podatkowych, tj. w wysokości 19%, z uwzględnieniem przysługującego zwolnienia z podatku na podstawie złożonych przez akcjonariuszy dokumentów.

2. Dla osób fizycznych zamieszkałych poza granicami kraju oraz dla podmiotów instytucjonalnych mających siedzibę poza granicami kraju, stawki podatku zależeć będą od umów międzynarodowych zawartych przez państwo polskie.

3. Osoby fizyczne nie mające w Polsce miejsca zamieszkania oraz podmioty instytucjonalne nie mające w Polsce siedziby, mogą zostać rozliczone według odmiennej stawki podatku wynikającej z ich prawa krajowego oraz z postanowień odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, jednakże zastosowanie odmiennej stawki podatku lub nie pobieranie podatku będzie możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych siedziby i miejsca zamieszkania podatnika stosownym zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej z przedstawieniem dokumentów wymaganych przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz.U.2019.865, z późn. zm.).

4. W każdym przypadku nie przedstawienia dokumentu określonego w § 3 ust. 3 lub w przypadku powzięcia jakichkolwiek wątpliwości w zakresie przedłożonych dokumentów, Spółka dokona obliczenia i pobrania podatku w wysokości 19% i wypłaci akcjonariuszowi dywidendę pomniejszoną o kwotę podatku.

5. Dochody z dywidendy osoby fizycznej, nie łączą się z innymi dochodami i nie mają prawa do odliczania podatku pobranego od wypłaconej im dywidendy. Powyższe oznacza, że pobrana kwota dywidendy, nie wymaga żadnych dodatkowych rozliczeń z Urzędem Skarbowym, tj. wykazania w  rocznym zeznaniu podatkowym.

6. Zwolnienie z opodatkowania dywidendy wypłaconej osobom prawnym może mieć zastosowanie w przypadku złożenia przed dniem wypłaty dywidendy stosownych dokumentów wymaganych obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, poświadczającymi uprawnienie do zastosowania zwolnienia z poboru podatku zryczałtowanego.

§ 4

W celu uregulowania spraw organizacyjnych związanych z wypłatą dywidendy ustala się co następuje:

1. Wypłata dywidendy, nastąpi zgodnie z Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj.:
1) I transza  – do dnia 30 lipca 2020 r.
2) II transza  – do dnia 30 sierpnia 2020 r.

2. W przypadku, gdy kwota dywidendy przypadająca do wypłaty dla jednego akcjonariusza nie przekracza 150 000,00 zł (słownie; sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), dopuszcza się jednorazową wypłatę.

3. Wypłata dywidendy, nastąpi po uprzednim ustaleniu prawa akcjonariuszy do otrzymania dywidendy.

4. Wypłata dywidendy, realizowana będzie w datach podanych w ust. 1 niniejszego paragrafu na wskazany przez akcjonariusza rachunek bankowy, bądź dla osób fizycznych przekazem pocztowym lub gotówką w siedzibie Spółki od poniedziałku do piątku w godz. od 09:00 – do 13:00.

5. Dla akcjonariuszy aktualnie zatrudnionych w HSW S.A., dywidenda zostanie przekazana na rachunki bankowe wskazane do wypłaty wynagrodzenia, bez konieczności wypełnienia Dyspozycji wypłaty dywidendy, o której mowa w § 5 ust. 2.

6. Informacje dla akcjonariuszy o wypłacie dywidendy, Spółka zamieści na swojej stronie internetowej (www.hsw.pl) w zakładce Dla Akcjonariuszy/Dywidenda/2019, na zakładowych tablicach ogłoszeń oraz w wewnętrznej sieci INTRANET HSW S.A., Monitorze Sądowym i Gospodarczym, jak również przekaże do wiadomości za pośrednictwem prasy i internetowych portali lokalnych.

7. W celu zabezpieczenia praw przysługujących akcjonariuszom uprawnionym z tytułu posiadanych przez nich akcji HSW S.A.,  kwoty dywidend niepobranych, złożone zostaną w depozycie firmowym.

§ 5

1. Ustalanie prawa do dywidendy za rok obrotowy 2019, zostanie połączone z aktualizacją danych dotyczących akcjonariuszy wpisanych w Księdze Akcyjnej HSW S.A. oraz z możliwością dokonania stosownego wpisu.

2. W celu stwierdzenia prawa do dywidendy i wpisania do Księgi Akcyjnej oraz aktualizacji wpisu w Księdze Akcyjnej, akcjonariusz zobowiązany jest do wypełnienia formularza „Dyspozycja wypłaty dywidendy dla osób fizycznych” lub „Dyspozycja wypłaty dywidendy dla osób prawnych”, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.

3. Formularze Dyspozycji wypłaty dywidendy, będą do pobrania na stronie internetowej Spółki (www.hsw.pl) w zakładce Dla Akcjonariuszy/Dywidenda/2019 lub w Recepcji budynku biurowca HSW S.A., od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00- do 15:00, od dnia 03 lipca 2020 r.

4. Formalności związane z osobistym składaniem dokumentów odnośnie wypłaty dywidendy dla uprawnionych akcjonariuszy, realizowane będą w Recepcji budynku biurowca HSW S.A., od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 13:00, począwszy od dnia 03 lipca 2020 r.

5. Na podstawie wypełnionych i przedłożonych w siedzibie Spółki dokumentów, okazanego dowodu osobistego oraz weryfikacji danych zawartych w Księdze Akcyjnej, upoważniony pracownik Spółki potwierdza prawo do dywidendy i zatwierdza u Głównego Księgowego lub Dyrektora Finansowego wypłatę środków finansowych wraz z dokonaniem aktualizacji danych w Księdze Akcyjnej w przypadku stwierdzenia takiej konieczności.

6. „Dyspozycja wypłaty dywidendy” przesłana do Spółki w formie przesyłki listowej przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną, wymaga podpisu poświadczonego notarialnie.

7. „Dyspozycja wypłaty dywidendy” przesyłana do Spółki w formie przesyłki listowej przez akcjonariusza będącego osobą prawną, wymaga podpisu zgodnie z reprezentacją podmiotu ujawnioną w Krajowym Rejestrze Sądowym.

8. Akcjonariuszowi przysługuje prawo ustanowienia Pełnomocnika do odbioru dywidendy. Upoważniona osoba, może dokonać czynności związanych z wypłatą dywidendy, po uprzednim przedłożeniu stosownego pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz akcjonariusza, udzielonego w formie pisemnej, z podpisem uprawnionego akcjonariusza poświadczonym notarialnie (podpis akcjonariusza złożony w obecności notariusza) lub udzielonego w formie aktu notarialnego, dyspozycji wypłaty dywidendy oraz po okazaniu dowodu osobistego Pełnomocnika.

9. Informacje dotyczące wypłaty dywidendy będą udzielane przez Biuro Zarządu i Nadzoru Właścicielskiego Spółki pod numerem telefonu: 15 813 65 65 oraz adresem poczty elektronicznej: akcje@hsw.pl.

§ 6

Służby finansowo-księgowe HSW S.A. w terminach obowiązujących według przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dokonają:
1) wpłaty pobranego podatku zryczałtowanego od dywidendy do właściwego Urzędu Skarbowego,
2) sporządzą do Urzędu Skarbowego wymagane przepisami ustawy o podatku od osób prawnych i podatku od osób fizycznych dokumenty odpowiednio CIT 7, CIT 6R, CIT 6AR i PIT 8 AR, wymagane w związku z pobraniem zryczałtowanego podatku dochodowego od kwot wypłaconej dywidendy.

Dyspozycja wypłaty dywidendy za 2019 rok dla osób fizycznych

Pobierz

Dyspozycja wypłaty dywidendy za 2019 rok dla osób prawnych

Pobierz